Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PRH:n kannanotto: ESEF-tilinpäätöksen tilintarkastus ja tilintarkastuskertomus

Viite: EU:n asetus 2019/815 ja EU:n avoimuusdirektiivi (2004/109/EC) muutoksineen

PRH:n tilintarkastusvalvonnan puolesta kertaan tällä kirjeellä selventävän kantamme ESEF-tilinpäätösten tilintarkastukseen tilintarkastuksen ohjaus- ja kehittämistarkoituksessa.

Viime aikoina on keskusteltu Suomessa siitä, mitä vuonna 2020 listayhtiöille velvoittavaksi tuleva ESEF (European Single Electronic Format) tilinpäätös merkitsee lakisääteisen tilintarkastuksen kannalta ja miten velvoite tulisi ottaa huomioon tilintarkastajan raportoinnissa. Asia on ollut esillä muun muassa Suomen Tilintarkastajat ry:n järjestämässä keskustelutilaisuudessa 10.2.2020 ja äskettäin Profiitti-lehdessä 1/2020, jossa myös Finanssivalvonnan edustaja on esittänyt kantansa ESEF-tilinpäätöksen varmentamiseen.

PRH:n tilintarkastusvalvonta katsoo, että ESEF-tilinpäätös on kyseisen EU-asetuksenAvautuu uuteen välilehteen mukainen listayhtiön tilinpäätös. ESEF-tilinpäätöksen taustalla on avoimuusdirektiivinAvautuu uuteen välilehteenmuutosAvautuu uuteen välilehteen. Listayhtiön tilinpäätöksen julkistamista koskeva velvoite on Suomessa implementoitu arvopaperimarkkinalakiin (746/2012).

Listayhtiöllä on tilikaudesta 2020 lukien oltava EU-asetuksen mukainen tilinpäätös (ESEF), jonka tulee olla säännösten mukaan tilintarkastuksen kohteena. Avoimuusdirektiivin artiklan 4(4) mukaan listayhti-ön tilinpäätös on tilintarkastettava tilintarkastusta koskevien velvoittavien säännöstenAvautuu uuteen välilehteen mukaan.

Suomessa tilinpäätös tulee tarkastaa tilintarkastuslain (1141/2014) mukaan ja tilintarkastuksesta tulee antaa tilintarkastuslain ja EU:n tilintarkastusasetuksen 537/2014 (PIE-asetusAvautuu uuteen välilehteen) mukainen tilintarkastuskertomus. Tilintarkastajan on tilintarkastuslain mukaan on tehtävä myös tilinpäätösmerkintä.

Perustelemme kantaamme samoin kuin CEAOB on tehnyt 28.11.2019 hyväksymässään suosituksessa (CEAOB guidelines on the auditors’ involvement on financial statements in European Single Electronic Format).

PRH:n tilintarkastusvalvonta täsmentää, että ESEF-tilinpäätöksen tilintarkastuksesta on lausuttava lakisääteisessä tilintarkastuskertomuksessa, ei erillisessä raportissa. ESEF-tilinpäätöksen tilintarkastus on suoritettava kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaan (ISA 700).

CEAOB:n suosituksessa todetaan, että tilintarkastajan on raportoitava nimenomaisesti suoritta-mastaan ESEF-tilinpäätöksen tilintarkastuksesta ja täsmennettävä tarkastuksen kohde. Tilintarkastuskertomuksen lausunto-osassa tilintarkastajan on ilmaistava käsityksensä siitä, onko tilinpäätös laadittu ESEF-tilinpäätöstä koskevien säännösten mukaisesti. CEAOB suosittelee, että tilintarkastaja erottaa ESEF-tilinpäätöksen tilintarkastusta koskevan ESEF-säännösten mukaisuutta koskevan lausunnon tilintarkastuskertomuksessa muista tilintarkastuskertomuksen lausunnoista.

Korostamme, että PRH:n tilintarkastusvalvonnan kanta perustuu edellä mainittuihin säännöksiin ja säännösten velvoittavuuteen. Komission julkaisemat Questions & Answers -tekstit samoin kuin CEAOB:n suositus ovat laadittu säännösten selventämiseksi ja selittämiseksi. Niiden tarkoituksena on auttaa säännösten soveltamisessa. Questions & Answers -tekstit, mahdolliset tulevat lausunnot ja CEAOB:n suositus eivät siis ole soveltamisessa ratkaisevia. Ne ovat heikkoja oikeuslähteitä, varsinaisten velvoittavien normien perustuessa edellä mainittuihin vahvoihin oikeuslähteisiin, joita ovat EU-säännökset ja niitä koskeviin täytäntöönpanosäännökset Suomen laissa.

ESEF-tilinpäätöstä koskevassa keskustelussa tulisi erottaa ESEF-tilinpäätöksen laatimista, julkistamista ja tilintarkastusta koskevat argumentit. PRH:n tilintarkastusvalvonnan näkökulma kohdistuu ensisijaisesti ESEF-tilinpäätöksen tilintarkastukseen.

Pidämme Suomen Tilintarkastajat ry:n työtä tilintarkastuskertomusmallien laatimiseksi erittäin arvokkaana. On perusteltua, että tulevassa työssään Suomen Tilintarkastajat ry laatii mallin ESEF-tilinpäätöksen tilintarkastusta koskevaksi tilintarkastuskertomukseksi.

Siirtyminen ESEF-tilinpäätöksiin ja niiden tilintarkastuksiin tulee vaatimaan työtä ja aikaa. Tämän vuoksi on ilmeistä, että listayhtiöiden tilikauden 2020 ESEF-tilinpäätöksissä ja niiden tilintarkastuksessa on tarkoituksenmukaista olla joustavia siten, ettei PRH:n tilintarkastusvalvontakaan voi edellyttää tilintarkastusta koskevien säännösten tarkkaa ja täydellistä soveltamista heti ensimmäisenä vuonna 2021. Yksi mahdollinen keino listayhtiön kannalta on ylimenoaikana käyttää ESEF-tilinpäätöksen varmennukseen erillistä varmennustoimeksiantoa, kuten Suomen Tilintarkastajat ry on suunnitelllut.

Jos EU:n toimielimet tai Suomen hallitus ja eduskunta saattavat voimaan edellä mainittuja velvoittavia säännöksiä tarkentavia tai muuttavia normeja, on tietenkin toimittava niiden mukaan.
PRH:n tilintarkastusvalvonta on jatkossakin mielellään mukana ESEF-tilinpäätösten tilintarkastukseen ja muuhun tilintarkastusta koskevaan sääntelyyn liittyvässä kehittämistyössä.

Ystävällisin terveisin

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Liisa Räsänen
Johtaja
Tilintarkastusvalvonta

Lisätietoa

Pasi Horsmanheimo
Johtava lakimies
029 509 5860

Linkit säännöksiin

1. Komission delegoitu asetus (EU) 2018/815, annettu 17.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä yhtenäisen sähköisen raportointimuodon määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, EYVL L143, 29.5.2019Avautuu uuteen välilehteen

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY, annettu 15.12.2004, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta, EYVL L 390/38, 31.12.2004Avautuu uuteen välilehteen

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/50/EU, annettu 22.10.2013, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ja direktiivin 2004/109/EY tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission direktiivin 2007/14/EY muuttamisesta, EYVL L 294/13, 6.11.2013 Avautuu uuteen välilehteen

4. EU-tasolla tilinpäätösdirektiivi 2013/34/EU artikla 2(1)(a)Avautuu uuteen välilehteen

5. Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EU) N:o 537/2014, annettu 16.4.2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen kumoamisesta, EYVL L 158/77, 27.5.2014 Avautuu uuteen välilehteen

Kirjeen saaja:
Suomen Tilintarkastajat ry:n puheenjohtaja Maria Grönroos 6.5.2020

Tiedoksi:
Liisa Huhtala (TEM), Nadine Hellberg-Tallqvist (TEM), Jesse Collin (VM), Jonna Kuparinen (VM), Armi Taipale (Fiva), Tiina Visakorpi (Fiva), Pekka Pajamo (tilintarkastuslautakunta)

Diaarinumero:
PRH/945/1005/2020


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 13.05.2020