Kansainvälinen viranomaisyhteistyö

Koronaviruksen aiheuttamien matkustus- ja muiden rajoitusten vuoksi kansainvälinen viranomaisyhteistyö hoidettiin etäyhteyksin. Osa suunnitelluista tilaisuuksista peruutettiin kokonaan maailmanlaajuisen pandemian vuoksi.

Globaali valvontayhteistyö toteutui etäyhteyksin IFIAR:n (International Forum of Independent Audit Regulators) jäsenenä. Tilintarkastusvalvonnan viranhaltijat osallistuivat etäyhteyksin IFIAR:n Enforcement ja Inspections -työryhmien työskentelyyn. PRH:n tilintarkastusvalvonnan edustaja osallistui lokakuussa toteutetun virtuaalisen Enforcement-työpajan järjestämiseen. Huhtikuussa IFIAR:n vuosikokous järjestettiin etäyhteyksin. Kokouksen teemana oli "Management of Audit Quality in the COVID Environment and Beyond". Säännölliset IFIAR:n jäsenten ja kansainvälisten suurten tilintarkastusketjujen johdon tapaamiset järjestettiin syksyllä 2021 vaiheittain etäyhteyksin.

IFIAR:n keskeisenä tehtävänä on globaali tietojen vaihto valvontaviranomaisten välillä. Aiheita ovat muun muassa parhaat valvontakäytännöt, viranomaisyhteistyön edistäminen, vuoropuhelu tilintarkastuksen sidosryhmien kanssa ja tilintarkastuksen laadun parantaminen. IFIAR julkaisi maaliskuussa laaduntarkastushavaintojen yhteenvetoraportin jäsenorganisaatioiden vuonna 2020 suorittamista laaduntarkastuksista, jotka kohdistuvat kuuden suurimman tilintarkastusketjun jäsenyrityksiin vuonna 2019.

Euroopan unionissa PRH:n tilintarkastusvalvonta on tilintarkastusalan sääntelyä ja valvontayhteistyötä koordinoivan CEAOB:n (Committee of European Auditing Oversight Bodies) jäsenorganisaatio. CEAOB:n asema ja tehtävät perustuvat EU-lainsäädäntöön (EU:n asetus 537/2014 yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta). CEAOB:n tehtävänä on edistää EU:n jäsenvaltioiden tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhteistyötä, erityisesti tietojen vaihtoa, asiantuntemusta ja parhaita valvontakäytäntöjä EU-lainsäädännön edellyttämien tehtävien täytäntöönpanossa. CEAOB:lla on työryhmiä, joista tilintarkastusvalvonnan viranhaltijat osallistuivat aktiivisesti CEAOB:n International Auditing Standards, Inspection, Enforcement ja Market Monitoring -työryhmien työskentelyyn. CEAOB:n Enforcement -työryhmä järjesti kaksi virtuaalista työpajaa ja laati vuotuisen raportin toimivaltaisten tilintarkastusalan valvontaviranomaisten sanktiopäätöksistä EU:ssa.

PRH:n tilintarkastusvalvonta osallistui CEAOB:n tekemään olennaisuutta käsittelevään teematarkastukseen, joka rajoitetiin kohdistumaan yleisen edun kannalta merkittäviin yhteisöihin (PIE-yhteisöihin). Teematarkastus toteutettiin olennaisuutta koskevin kyselyin tarkastusvaliokunnille ja suurimmille tilintarkastusyhteisöille. CEAOB raportoi teematarkastuksen tulokset vuoden 2022 aikana.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022