Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Laaduntarkastuksen lähestymistapa

PRH:n suorittama laaduntarkastus perustuu tilintarkastuslakiin ja Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) tilintarkastusasetukseen N:o 537/2014. Teemme yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä (PIE-yhteisöjä) tarkastaviin tilintarkastusyhteisöihin laaduntarkastuksia kolmen vuoden välein.

PRH tekee laaduntarkastuksia myös kaikille tilintarkastajille (luonnollinen henkilö). Osana tilintarkastajan laaduntarkastusta käymme läpi hänen tekemäänsä tilintarkastustyötä valitsemassamme tilintarkastustoimeksiannossa. Hyödynnämme toimeksiantojen läpikäynnissä tehtyjä havaintoja evidenssinä siitä, miten yhteisössä toimivat tilintarkastajat noudattavat sen toimintaperiaatteita ja menettelytapoja toimeksiantoja suorittaessaan. Käytämme havaintoja evidenssinä myös siitä, miten yhteisön kehitystoimet ilmenevät tilintarkastusten käytännön toteutuksessa.

Tilintarkastusvalvonnan suorittamien laaduntarkastusten tavoitteena on edistää tilintarkastuksen korkeaa laatua sekä lisätä luottamusta tilintarkastukseen ja sitä kautta taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen. Pyrimme tunnistamaan tilintarkastuksessa osa-alueita, joita tulisi näkemyksemme mukaan kehittää tilintarkastuksen laadun ja lakien sekä säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

Arviointitapa

Yhteisön on järjestettävä toimintansa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti toiminnan laajuus ja monimutkaisuus huomioon ottaen. Yhteisön on laadittava toimintaperiaatteet ja menettelytavat tämän varmistamiseksi. Laaduntarkastuksessa arvioimme yhteisön laadunvalvontajärjestelmän rakennetta ja toimivuutta. Tavoitteenamme on myös varmistaa, että yhteisö on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin järjestelmänsä kehittämiseksi tilintarkastusvalvonnan ja yhteisön oman laadunvalvonnan aiempien havaintojen ja raporttien pohjalta.

Yhteisön laadunvalvontajärjestelmällä tarkoitetaan toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, jotka se on luonut toimintansa laadun varmistamiseksi. Laaduntarkastuksissa arvioimme, minkälaiset yhteisön toimintaperiaatteet ja menettelytavat ovat ja noudatetaanko niitä käytännössä.

Tilintarkastusyhteisön täytyy luoda ja ylläpitää laadunvalvontajärjestelmää, joka auttaa sitä saamaan kohtuullisen varmuuden siitä, että

  • yhteisö ja sen henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja
  • yhteisö ja sen henkilöstö noudattavat sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia
  • yhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia.

Laadunvalvontajärjestelmän pitää kattaa seuraavat Kansainvälisen laadunvalvontastandardi ISQC 1:n sisältämät osa-alueet:

  • laatua koskevat johdon velvoitteet tilintarkastusyhteisössä
  • relevantit eettiset vaatimukset
  • asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen
  • henkilöresurssit
  • toimeksiannon suorittaminen
  • seuranta.

Tilintarkastajan laaduntarkastus tehdään arvioimalla tilintarkastajan tilintarkastustyötä tilintarkastusvalvonnan valitsemassa tilintarkastustoimeksiannossa. Laaduntarkastuksessa arvioidaan, voidaanko valitun toimeksiannon tilintarkastus todeta suoritetuksi hyvää tilintarkastustapaa noudattaen.

Osana hyvän tilintarkastustavan noudattamisen valvontaa arvioidaan, miten tilintarkastaja on huomioinut relevanttien tilintarkastusstandardien vaatimukset ja ovatko tilintarkastajan tarkastustoimenpiteet keskittyneet tilintarkastuksen kannalta olennaisiin ja merkittäviin asioihin.
Tilintarkastuskansiossa olevan dokumentaation perusteella tulee pystyä toteamaan, että lausunnon tueksi on hankittu riittävä määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Dokumentaation perusteella tulee pystyä myös toteamaan, että tilintarkastajan raportointi on tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen mukaista.

Laadunvalvonnan toimintatapa

Tilintarkastusvalvonta on pyrkinyt huomioimaan tilintarkastajien työtä arvioidessaan paitsi tilintarkastajan tarkastaman kohteen erityispiirteet niin myös tarkastettavan yhteisön koon ja kompleksisuuden. Vuoden 2020 tarkastuksissa käytössämme oli kolme laaduntarkastuksen työohjelmaa. Yksi työohjelma on tarkoitettu laaduntarkastuksiin, joiden kohteena on julkishallinnon tilintarkastaja. Kahta muuta työohjelmaa käytetään muiden tilintarkastajien laaduntarkastuksissa toimeksiannon koon mukaan: pienissä tarkastuskohteissa käyttämämme laaduntarkastuksen työohjelma on sisällöltään suppeampi kuin suuremmissa tarkastuskohteissa käytettävä.

Jatkoimme hyväksi todettua toimintatapaa, jossa koko laadunvarmistusyksikkö keskustelee vaikeista tai tulkintaa edellyttävistä laaduntarkastuksessa esiin nousseista asioista yhteisissä kokouksissa (klinikat). Järjestimme vuoden aikana 69 klinikkaa, joissa käsittelimme yksittäisten kysymysten lisäksi laadunvarmistuksen asiantuntijoiden esitysten perusteella laaduntarkastusten havainnot ja arvioimme niiden vaikutusta laaduntarkastuksen tulokseen. Lisäksi tapasimme julkistarkastuksen laatujaoston kanssa kaksi kertaa. Julkistarkastuksen laatujaoston tehtävänä on avustaa tilintarkastusvalvontaa laaduntarkastusten työmenetelmien kehittämisessä ja laaduntarkastusten tulosten arvioinnissa. Laatujaostoon kuuluivat vuonna 2020 JHTT Virpi Ala-aho, Pasi Leppänen ja JHTT Erja Viitala.

Laadunvalvonnan ohjaavuus ja toiminnan kehittäminen

Tilintarkastajien valvonta laaduntarkastuksilla on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa tilintarkastuksen laatua. Toivomme, että laaduntarkastuksen kohteena olevat tilintarkastajat saavat tekemistämme havainnoista suuntaviivoja oman tarkastuksensa kehittämiseen. Vuosiraportissamme julkaistuista ja muissa yhteyksissä keskustelluista laaduntarkastuksen keskeisimmistä havainnoista toivomme tukea laadukkaan tilintarkastuksen suorittamiseen myös niille tilintarkastajille, jotka eivät ole olleet laaduntarkastuksen kohteena.

Tilintarkastuksen laatupäivät ovat keskustelutilaisuuksia laaduntarkastuksen kohteena olleille tilintarkastajille. Vuonna 2020 ei järjestetty laatupäiviä COVID19 -pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. PRH:n laadunvalvonnan puheenvuoro Ajankohtaista laaduntarkastuksesta sisällytettiin Suomen Tilintarkastaja ry:n & ST-Akatemia Oy:n 3.12.2020 järjestämään koulutustilaisuuteen.

Vuoden 2020 aikana olemme kehittäneet käytössä olevia tarkastusohjelmiamme. Työohjelmien kehittämisellä pyrimme siihen, että pystymme paremmin huomioimaan tilintarkastajan tarkastaman yhteisön erityispiirteet, kokoluokan ja tarkastettavan toimeksiannon kompleksisuuden. Olemme uudistaneet pienissä tarkastustoimeksiannoissa käytettävää työohjelmaa. Uudistettu työohjelma otetaan käyttöön vuoden 2021 tarkastuksissa. Lisäksi vuoden 2020 aikana on suunniteltu uusintatarkastuksille oma työohjelmansa, joka otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana tarkastuksen kohteena olevissa uusintatarkastuksissa.

Vuonna 2020 aloitimme laaduntarkastuksen tulosjärjestelmän rakenteen kehittämisen kartoittamalla eri vaihtoehtoja. Marras-joulukuussa 2020 toteutella kyselyllä saimme tilintarkastajilta ja sidosryhmiltä arvokkaita kommentteja ja mielipiteitä laaduntarkastuksen tulosjärjestelmästä ja sen kehityskohteista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.09.2021