Laaduntarkastuksissa tehdyt havainnot

PRH:n tilintarkastusvalvonta teki yhteensä 282 tulokseen vaikuttavaa havaintoa vuoden 2021 aikana tarkastetuista 170 toimeksiannon laaduntarkastuksesta.

Vuonna 2021 vertailtavuutta aiempiin vuosiin heikentää erityisesti uusintatarkastusten suuri määrä. Uusintatarkastuksen jälkeen tulosvaihtoehdot ovat hyväksytty tai hylätty. Useassa uusintatarkastuksen jälkeisessä tarkastuksessa havaittiin vielä puutteita, mutta ne eivät olleet niin merkittäviä, että hylätty-kriteerit olisivat täyttyneet.

Merkittävimmät puutteet hylätty-tuloksen saaneissa laaduntarkastuksissa

Hylätty-tuloksen saaneita tilintarkastajia oli yhteensä 16. Kaksi tilintarkastajaa sai hylätty-tuloksen, koska laaduntarkastusta ei voitu suorittaa. Tilintarkastajat eivät toimittaneet materiaalia tilintarkastusvalvonnalle.

Tilintarkastaja ei ole noudattanut tilintarkastuslain 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettua velvollisuutta toimittaa tilintarkastusvalvonnalle ilman aiheetonta viivästystä sen pyytämiä valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja ja selvityksiä avoimesti ja totuudenmukaisesti sekä avustaa muutoinkin valvonta-asian selvittämisessä. Tilintarkastaja on kieltäytynyt laaduntarkastuksesta ja siten toiminut vastoin tilintarkastuslain 4 luvun 5 §:ää.

Useat puutteet koskivat tilintarkastuskertomuksessa annettuja virheellisiä lausuntoja.

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa antama lausunto siitä, että tilinpäätös täyttää lakisääteiset vaatimukset, on virheellinen. Tilinpäätöksestä puuttuu useita keskikokoisyritykseltä edellytettyjä liitetietoja.
Tilintarkastuskertomuksessa on annettu selvästi virheellinen/puutteellinen lausunto.
Tilintarkastaja ei ole lausunut antamassaan tilintarkastuskertomuksessa

- lakisääteisten vaatimusten täyttämisestä
- antaako tilinpäätös noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikean ja riittävän kuvan yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilintarkastuskertomuksessa on annettu lausunto, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastajanantama lausunto ei vastaa voimassa olevaa tilintarkastuslakia ja sen mukaan annettavia lausuntoja.
Tilintarkastuskertomuksessa on annettu selvästi virheellinen lausunto. Tilintarkastaja ei ole tilintarkastuskertomuksessa lausunut:

- onko toimintakertomus laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti
- ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhdenmukaisia.

Tilintarkastuskertomuksessa ei myöskään todeta, onko tilintarkastaja tilintarkastuksen yhteydessä saamiensa tietojen perusteella havainnut olennaisia virheellisyyksiä toimintakertomuksessa.
Tilintarkastuskertomuksen sisältämä lausunto on virheellinen. Tilintarkastaja ei ole koonnut yhteen tilintarkastuksen aikana todettuja virheellisyyksiä eikä johtopäätöstä siitä, ovatko korjaamattomat virheellisyydet yksin tai yhdessä olennaisia (havaitut virheellisyydet ylittivät tilintarkastajan määrittelemän olennaisuuden).
Tilintarkastuskertomuksessa on annettu selvästi virheellinen lausunto siltä osin kuin siinä lausutaan, että tilinpäätös täyttää lakisääteiset vaatimukset. Tilinpäätös ei kaikilta osin täytä kirjanpitolain ja -asetuksen vaatimuksia.

Tilintarkastuskertomuksessa on annettu lausunto, jonka mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin ja emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Tilintarkastaja ei ole hankkinut hyvän tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla riittävästi tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä lausuntonsa tueksi.

Tilintarkastuskertomuksessa on annettu selvästi virheellinen lausunto siltä osin kuin siinä lausutaan, että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Toimintakertomus ei kaikilta osin täytä kirjanpito- ja osakeyhtiölain vaatimuksia.

Osa puutteista liittyi tilintarkastajan valintaan.

Tilintarkastuskertomus on laadittu yhteisön nimissä, vaikka tilintarkastaja on valittu tilintarkastajaksi henkilönä.

Osa puutteista johtui lain ja säännösten vastaisen toiminnan raportoimatta jättämistä.

Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä. Dokumentaatiosta ei ilmene, millä perusteella konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta. Epävarmuutta jää myös tilintarkastajan raportoinnin oikeellisuudesta.

Osassa toimeksiannoissa ei ollut nähtävissä riittävää kehittymistä uusintatarkastuksen jälkeen.

Uusintatarkastukseen johtaneita puutteita ei ole tehdyn uusintatarkastuksen perusteella kaikilta osin korjattu ja tilintarkastajan toiminnassa on edelleen olennaisia puutteita. Puutteita havaittiin useissa osa-alueissa. Tilintarkastusdokumentaatiosta ei ilmene, miten tilintarkastaja on arvioinut asiakkailta saatujen ennakkomaksujen esittämistapaa tilinpäätöksessä.

Hylätty-tuloksen saaneissa laaduntarkastuksissa oli usein myös muita tulokseen vaikuttavia havaintoja. Laaduntarkastuksissa tehtyjä havaintoja käsitellään lisää osiossa:
"Laaduntarkastuksissa tehdyt havainnot osa-alueittain".

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.03.2022