Laaduntarkastusten havainnot julkishallinnon tilintarkastustoimeksiannoissa

Vuoden 2021 aikana PRH.n tilintarkastusvalvonta suoritti laaduntarkastuksen viiteen julkishallinnon tilintarkastustoimeksiantoon, jotka kaikki olivat kuntien tilintarkastustoimeksiantoja. Viidestä tilintarkastustoimeksiannosta kaksi sai tulospäätökseksi hyväksytty ja kolmen tarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella.

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on tarkastettava:

  1. onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti
  2. antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikean ja riittävän kuvan kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta
  3. ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita
  4. onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Laaduntarkastuksen tulokseen vaikuttavia havaintoja tehtiin kolmeen neljästä kuntalaissa määritellystä tilintarkastajan tehtävästä, vain valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen tarkastamiseen liittyen ei tehty yhtään tulokseen vaikuttavaa havaintoa. Havainnoissa painottuivat julkishallinnon tilintarkastuksen erityispiirteet, erityisesti hallinnon laillisuuden sekä sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisen järjestämisen tarkastaminen.

Laaduntarkastuksissa tehtiin mm. seuraavia tulosvaikutteisia havaintoja:

  • Tilintarkastusdokumentaatiosta ilmenee, että kunta on päättänyt myöntää takauksen konserniyhtiön lainan rahoittamiseksi. Tilintarkastus-dokumentaatiosta ei ilmene, miten tilintarkastaja on varmentunut, että takauksen myöntämistä varten on täyttynyt kaikki takauksen antamiselle kuntalaissa mainitut perusteet.
  • Tilintarkastusdokumentaation perusteella ei ole todennettavissa, että tilintarkastaja olisi arvioinut toimintakertomuksessa konsernivalvonnan järjestämisestä annetun selvityksen paikkansa pitävyyttä ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.
  • Tilintarkastusdokumentaation perusteella ei ole todennettavissa, että tilintarkastaja olisi täsmäyttänyt tilinpäätöksen kirjanpitoon, tarkastanut vertailutiedot sekä varmistunut tilinpäätöksessä esitettävien tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.
  • Tilintarkastusdokumentaatiosta ei ilmene, miten tilintarkastaja on varmistanut, että kunta on ilmoittanut riittävän laajasti hankinnoista. Lisäksi tilintarkastuskansiosta ei ilmene, että tilintarkastaja olisi kohdentanut tarkastustoimenpiteitä palveluhankintoihin. Tilintarkastusdokumentaatiosta ei myöskään ilmene, onko tilintarkastaja tarkastanut hankintoja, joita ei ole kilpailutettu.
  • Tilintarkastusdokumentaation perusteella ei ole todennettavissa, että tilintarkastaja olisi dokumentoinut muodostamansa kokonaiskäsityksen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen tasosta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.03.2022