Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PIE-tilintarkastusten markkinarakenne Suomessa 2021

PIE-määritelmä ja lukumäärät

Tilintarkastusasiakkaista osa on PIE-yhteisöjä (Public Interest Entities) eli yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä. Suomessa kirjanpitolain (1336/1997) mukaan PIE-yhteisöjä ovat pörssiyhtiöt, luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt (ks. tarkka määritelmä ja termit KPL 1:9).

Tilintarkastusten kohteena olevat PIE-yhteisöt jakautuvat tilintarkastusyhteisöjen ilmoittamien tietojen perusteella Suomessa seuraavasti:

 • 123 pörssiyhtiötä 
 • 218 luottolaitosta 
 • 53 vakuutusyhtiötä.
x
Kuva 3. Ti­lin­tar­kas­tus­ten koh­tee­na ole­vat PIE-yh­tei­söt Suo­mes­sa vuon­na 2021


Tilintarkastusyhteisöistä yhdeksällä on Suomessa tilintarkastusasiakkaina PIE-yhteisö tai -yhteisöjä. Yhteensä tilintarkastusyhteisöjä oli 69.

x
Kuva 4. Ti­lin­tar­kas­tusyh­tei­sö­jen ja­kau­tu­mi­nen PIE-yh­tei­sö­jä tar­kas­ta­viin ja mui­hin vuon­na 2021

PIE-asiakkuuksien keskittyminen lukumäärän mukaan

Myös Suomessa PIE-tilintarkastukset ovat keskittyneet suurimmille tilintarkastusyhteisöille. PIE-asiakkaiden lukumäärän mukaan laskettuna neljällä suurimmalla (Big Four) tilintarkastusyhteisöllä on 91 % PIE-tilintarkastustoimeksiannoista.

PIE tilintarkastustoimeksiantojen lukumäärä jakautuu yhteisöjen ilmoittamien tietojen mukaan eri yhteisöille seuraavasti:

 • KPMG 60,4 % 
 • Ernst Young 17,0% 
 • PricewaterhouseCoopers 10,7 % 
 • Deloitte 2,8 %
 • Muut 9,1 %.
x
Kuva 5. PIE-ti­lin­tar­kas­tusyh­tei­sö­jen mark­ki­nao­suu­det lu­ku­mää­rän pe­rus­teel­la vuon­na 2021


KPMG:llä on määrällisesti muita Big Four -yhteisöjä enemmän PIE-toimeksiantoja. KPMG:llä on selvästi enemmän luottolaitoksia asiakkainaan kuin muilla tilintarkastusyhteisöillä. Luottolaitoksissa on myös pieniä paikallispankkeja, joita on asiakkaina myös suurten tilintarkastusyhteisöjen ulkopuolella toimivilla tilintarkastajilla.

PIE-asiakkuuksien keskittyminen liikevaihdon mukaan

Tilintarkastusmarkkinoita voidaan tarkastella myös tilintarkastusyhteisöjen PIE- liikevaihdolla, joka on saatu tilintarkastusyhteisöjen avoimuusraporteilta. Liikevaihdossa ovat PIE-yhteisöjen ja yhteisöjen, jotka kuuluvat konserniin, jonka emoyritys on PIE-yhteisö, tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta saadut palkkiot.

PIE-tilintarkastustoimeksiantojen liikevaihto jakautuu yhteisöille seuraavasti:

 • PricewaterhouseCoopers 28,6 % 
 • Deloitte 24,6 % 
 • Ernst Young 23,3% 
 • KPMG Oy 23,3 % 
 • Muut 0,1 %.
x
Kuva 6. PIE-ti­lin­tar­kas­tusyh­tei­sö­jen mark­ki­nao­suu­det PIE-lii­ke­vaih­don pe­rus­teel­la vuon­na 2021

Palvelujen jakautuminen PIE-asiakkuuksissa

PIE-sektorilla toimivien tilintarkastusyhteisöjen koko liikevaihto jakautuu tilintarkastusyhteisöjen avoimuusraporttien mukaan seuraavasti:

 1. PIE-yhteisöjen lakisääteiseen tilintarkastukseen ja konserniyritysten lakisääteiseen tilintarkastukseen, joissa yhteisön emoyhtiö on PIE-yhteisö 
 2. muihin lakisääteisiin tilintarkastuksiin 
 3. sallittuihin (muut kuin tilintilintarkastus-) palveluihin tilintarkastusasiakkaille
 4. muihin palveluihin (kuin tilintarkastuspalvelut) muille yhteisöille.

Näiden osuudet PIE-sektorilla toimivissa tilintarkastusyhteisöissä jakautuvat yhteenlaskettuina vastausten mukaan seuraavasti:

 • PIE-yhteisöjen lakisääteiseen tilintarkastukseen ja konserniyritysten lakisääteiseen tilintarkastukseen, joissa yhteisön emoyhtiö on PIE-yhteisö: 11,9 % 
 • muihin lakisääteisiin tilintarkastuksiin: 23,7 % 
 • sallittuihin (muut kuin tilintilintarkastus-) palveluihin tilintarkastusasiakkaille 17,0 % 
 • muihin palveluihin (kuin tilintarkastuspalvelut) muille yhteisöille: 47,3 %.
x
Kuva 7. PIE-yh­tei­sö­jä tar­kas­ta­vien ti­lin­tar­kas­tusyh­tei­sö­jen lii­ke­vaih­don osa-aluu­et vjuon­na 2021
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.12.2022