Säädösviitteet, määritelmät ja lyhenteet

Tilintarkastuslaki (1141/2015) 7 luku 9 § 1 mom., 11 luku 1 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 537/2014 26 artikla

Tilintarkastustoimeksiannolla ja lyhyemmin toimeksiannolla tarkoitetaan tilintarkastuksen kohteena olevan yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastusta, jonka tilintarkastaja suorittaa yhtiökokouksen tai vastaavan elimen valitsemana.

PIE-yhteisöllä tarkoitetaan:

  • yhteisöä, jonka liikkeeseen laskema osake, velkakirja tai muu arvopaperi on kaupankäynnin kohteena arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla säännellyllä markkinalla
  • luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:ssä tarkoitettua luottolaitosta; ja vakuutusyhtiölain (521/2008) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettua vakuutusyhtiötä.

Big 4 -yhteisöillä tarkoitetaan seuraavia tilintarkastusyhteisöjä: Deloitte Oy, Ernst & Young Oy, KPMG Oy Ab ja PricewaterhouseCoopers Oy.

Kansainvälinen laadunvalvontastandardi ISQC 1 (International Standard on Quality Control) on IAASB-komitean antama (The International Auditing and Assurance Standards Board) laadunvalvontastandardi, joka koskee tilintarkastusyhteisön sisäiseen laadunvalvontajärjestelmään liittyviä velvollisuuksia.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022