Havainnot laadunvalvontajärjestelmistä

PRH:n tilintarkastusvalvonta testaa tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmän arvioinnissa

 • laatua koskevia johdon velvoitteita
 • etiikkaa ja riippumattomuutta koskevia vaatimuksia
 • asiakkaan ja toimeksiannon hyväksyntä- ja jatkamisprosessia
 • henkilöresursseihin liittyviä asioita, kuten palkitsemista, koulutusta, työmäärää
 • toimeksiannon suorittamista
 • yhteisön toteuttamaa seurantaa.

Lisäksi tilintarkastusvalvonta testasi avoimuusraportteja.

Kun tilintarkastusvalvonta havaitsee yhteisön toimintaperiaatteissa, menettelytavoissa tai järjestelmissä puutteita tai toimimattomuutta, tilintarkastusvalvonta arvioi havaintojen merkitystä yhteisön laadunvalvontajärjestelmän tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Havainto kuvaa laadunvalvontajärjestelmässä haavoittuvuutta, jonka tilintarkastusvalvonta on yleensä testauksessa havainnut johtaneen virheeseen tai puutteeseen testatun toimenperiaatteen tai menettelytavan noudattamisessa. Laaduntarkastus perustuu kuitenkin osin riskiperusteisesti valikoidun aineiston tarkastamiseen ja tarkastusotantaan, ei kattavaan kokonaistarkastukseen. Laaduntarkastus ei siksi tuo välttämättä esiin kaikkia haavoittuvuuksia eikä testiaineisto välttämättä ole edustava otos koko aineistosta.

Tilintarkastusvalvonta teki laadunvalvontajärjestelmän kokonaisarviointiin vaikuttaneita havaintoja seuraavilla laadunvalvontajärjestelmän osa-alueilla:

 • laatua koskevat johdon velvoitteet tilintarkastusyhteisössä: laatua korostavan sisäisen kulttuurin edistäminen; suoriutumisen arviointi ja palkitseminen
 • relevantit eettiset vaatimukset: riippumattomuus
 • asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen: selvitys eroamisesta
 • toimeksiannon suorittaminen: toimeksiantokohtainen laadunvalvontatarkastus
 • seuranta: tilintarkastusyhteisön laadunvalvonnan periaatteiden ja menettelytapojen seuranta; todettujen puutteellisuuksien arvioiminen, kommunikoiminen ja korjaaminen
 • laadunvalvontajärjestelmän testaaminen ja dokumentoiminen.

Tilintarkastusvalvonta teki kahdessa yhtiössä avoimuusraporttia koskevia havaintoja.

Havainnot ovat ISQC 1 -standardin osa-alueita yksityiskohtaisempia. Ne eivät siis tarkoita sitä, että tilintarkastusvalvonta katsoisi koko osa-alueen puutteellisesti toimivaksi. Esimerkiksi puute laatua koskevissa johdon velvoitteissa voi tarkoittaa sitä, että laatu ei näy riittävästi suoriutumisen arvioinnissa ja palkitsemisessa.

Yksittäinen jollakin osa-alueella tehty havainto ei myöskään yleensä vaikuta tilintarkastusvalvonnan päätelmään yhteisön laadunvalvontajärjestelmän koko toiminnasta.

Tilintarkastusvalvonta on käyttänyt tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmän testauksessa vuosina 2019-2021 myös havaintoja ja tuloksia, joita tilintarkastusvalvonta on saanut yhteisöissä toimivien tilintarkastajien henkilökohtaisista laaduntarkastuksista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022