Tutkinnat ja kantelut

Miten tilintarkastajia valvotaan?

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta valvoo, että tilintarkastajat toimivat tilintarkastuslain, sen nojalla annettujen säännösten sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain mukaisesti. Tilintarkastusvalvonta on toimivaltainen valvomaan kaikkea tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen tilintarkastajan ominaisuudessa harjoittamaa toimintaa.

Tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastajien toimintaa ennakolta laaduntarkastusten avulla ja jälkikäteen yksittäistapauksia koskevina tutkinta-asioina. Tilintarkastusvalvonta voi ottaa tilintarkastajan toiminnan tutkintaan kantelun tai muun yhteydenoton perusteella, tai oma-aloitteisesti, jos tilintarkastusvalvonta katsoo olevan syytä tilintarkastajan toiminnan lainmukaisuuden selvittämiseen.

Tutkinta-asian käsittely

Jälkikäteinen tutkinta kohdistuu tilintarkastusyhteisön ja/tai tilintarkastajan menettelyyn. PRH:n tilintarkastusvalvonta tutkii jälkikäteen, onko tilintarkastaja yksittäistapauksessa noudattanut tilintarkastuslakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä. PRH:n tilintarkastusvalvonnalla on oikeus saada valvontaa varten tietoja tilintarkastajalta, muilta viranomaisilta ja joissakin tilanteissa myös yksityisiltä henkilöiltä.

Tilintarkastusprosessin asianmukaisuus

Joskus tosiasiat selviävät vasta ajan kuluessa ja säännökset muuttuvat. Kun tilintarkastusvalvonta ratkaisee tutkinta-asiaa, se ottaa huomioon seikat, jotka ovat olleet tai joiden olisi pitänyt olla tilintarkastajan tiedossa tilintarkastuksen hetkellä. Seikat, joiden olemassaolosta tilintarkastajalla ei ole ollut tai ei ole voinut olla tietoa, eivät vaikuta tilintarkastusvalvonnan ratkaisuun. Tutkinnassa päähuomio kohdistuu siihen, onko tilintarkastusprosessi ollut vaatimusten mukainen.

Seuraamuksista päättäminen

Mikäli tilintarkastusvalvonnassa esittelijän tekemän selvityksen perusteella on ilmeistä, että tilintarkastaja on toiminut tilintarkastuslain tai hyvän tilintarkastustavan vastaisesti, asia tulee PRH:n tilintarkastuslautakunnan ratkaistavaksi. PRH:n tilintarkastuslautakunta päättää mahdollisen seuraamuksen, joita ovat:

  • huomautus,
  • varoitus,
  • hyväksymisen peruuttaminen,
  • määräaikainen kielto toimia tilintarkastajana,
  • kielto toimia tilintarkastusyhteisön hallintoelimen jäsenenä ja
  • seuraamusmaksu.

Tilintarkastuslautakunnan lainvoimaiset päätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia ja ne ovat luettavissa kokonaisuudessaan PRH:n verkkosivuilta. Siirry ratkaisuihin.

Toimivallan rajat

Tutkinnan kohteena on ainoastaan tilintarkastajan toiminnan lainmukaisuus ja hyvän tilintarkastustavan noudattaminen. PRH:n tilintarkastusvalvonta ei voi ottaa kantaa tarkastuskohteena olevan yrityksen tai kantelijan oikeuksiin tai velvollisuuksiin, vaan tilintarkastusvalvonnan tehtävänä on ottaa kantaa tilintarkastajien toimintaan. Tilintarkastusvalvonta ei voi esimerkiksi vaatia tilintarkastajaa muuttamaan tilintarkastuskertomusta tai tekemään tilintarkastusta uudelleen. Tilintarkastusvalvonta ei voi määrätä vahingonkorvauksia, eikä ottaa kantaa yrityksen vastuuhenkilöiden toiminnan moitittavuuteen. Tilintarkastusvalvonta ei voi ottaa kantaa tilintarkastajan palkkion määrään eikä sen kohtuullisuuteen. Tilintarkastusvalvonta ei arvioi eikä ota kantaa tilintarkastuksen kohteena olevan yrityksen hallituksen jäsenten eikä toimitusjohtajan tai isännöitsijän toimintaan. Nämä seikat eivät kuulu tarkastusvalvonnan toimivaltaan.

Ratkaisuilla on ohjaava merkitys

Tilintarkastuslautakunnan ratkaisut ovat tulkintoja hyvän tilintarkastustavan vaatimuksista. Ratkaisuilla on ohjaava merkitys. Ratkaisuja luettaessa on huomioitava jokaisen tapauksen yksilölliset olosuhteet, joissa tilintarkastus on tehty.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019