Kantelu

Tilintarkastajan toimintaa koskevan kantelun voi tehdä kuka tahansa. Kantelun tekeminen ei vaadi, että kantelun tekijä olisi osallinen itse kantelun kohteena olevaan asiaan. Kantelusta tulee käydä ilmi, kenen tilintarkastajan toimintaa moititaan, missä asiassa ja millä perusteilla. Kanteluun voi liittää mukaan kirjallista selvitystä. Tilintarkastusvalvonta pyytää aina kantelun kohteena olevalta tilintarkastajalta hallintolain kuulemisvelvoitteen mukaisesti vastineen kanteluun.

Kantelun voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tilintarkastusvalvonta@prh.fi, suojatulla sähköpostilla osoitteessa https://turvaviesti.prh.fi/ tai postitse Patentti- ja rekisterihallitus, Tilintarkastusvalvonta, 00091 PRH. Lue lisää suojatun sähköpostin lähettämisestä.

Kantelijaa ei pidetä hallintolain ja Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön mukaan asianosaisena tilintarkastajan valvontaa koskevassa asiassa. Tilintarkastajan antamaa vastinetta ei automaattisesti lähetetä kantelijalle. Kantelija voi saada pyynnöstä asiaan liittyviä asiakirjoja, ei kuitenkaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan salassa pidettäviä tietoja. Kantelija voi harkintansa mukaan kommentoida tilintarkastajan vastinetta, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Tilintarkastusvalvonta toimittaa kantelijalle tiedoksi ratkaisun asiassa. Kantelija ei ole asianosainen, joten hänellä ei myöskään ole oikeutta valittaa ratkaisusta. Kantelun voi tehdä nimettömästi. Kantelun tekemisestä ei peritä maksua.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.10.2020