Kirjallisuusvinkkejä HT- ja KHT-tutkintoihn 2021

Tämä on tilintarkastusvalvonnan kokoama lista ajankohtaisesta kirjallisuudesta, jota kokelaat voivat käyttää apuna valmistautuessaan HT- ja KHT-tutkintoihin. Luettelo on päivitetty viimeksi 24.5.2021.

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa

 1. IFRS-volymen 2021 FAR Akademi 2021.
 2. Haaramo Virpi – Palmuaro Sirkku – Peill Elina: IFRS-raportointi. Fokus.Talentum.fi. Jatkuvatäydenteinen.
 3. Halonen Jari ym.: IFRS - Käytännön käsikirja – 4. uudistettu painos. Edita 2017.
 4. Online-julkaisu: https://stakatemia.fi/tuote/ifrs-ja-isa-sanasto-onlinejulkaisu
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

 5. Kondelin Antti – – Peltomäki Tomi. Palkkahallinnon säädökset 2021. Alma Talent 2021.
 6. Leppiniemi Jarmo – Kaisanlahti Timo: Kirjanpitolaki – kommentaari. Uudistettu 4.painos. Alma Talent 2016.
 7. Leppiniemi Jarmo – Kaisanlahti Timo: Liikekirjanpito. Alma Talent Oy. Jatkuvatäydenteinen.
 8. Lydman Kari: Uusi kirjanpitolaki käytännössä. Tietosanoma 2016.
 9. MacKenzie Bruce – Coctree Daniel – Njikizana Tapiwa – Selbst Edwin - Chamboko Raymond – Colyvas Blaise – Hanekom Brandon: Wiley IFRS 2020: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards 2020. Wiley 2020.Onlinejulkaisu: https://www.wiley.com/en-fi/Wiley+Interpretation+and+Application+of+IFRS+Standards+2020-p-9781119699408
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

 10. Honkamäki Tuomas – Reponen Marko - Mäkelä Lotta- Pohjonen Sari: Konsernitilinpäätöksen laadinta. Alma Talent 2016.
 11. Suomen Tilintarkastajat ry: Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli, 14. uudistettu painos. ST-Akatemia Oy 2020 tai uudempi. https://stakatemia.fi/tuote/asunto-ja-kiinteistoosakeyhtion-tilinpaatosmalli-onlinejulkaisu/
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

 12. Suomen Tilintarkastajat ry: Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli, 12. uudistettu painos. ST-Akatemia Oy 2020
 13. Suomen Tilintarkastajat ry: IFRS-standardit 2021. ST-Akatemia Oy 2021.
 14. Suomen Tilintarkastajat ry: Rahoituslaskelma. ST-Akatemia Oy 2019 tai uudempi
 15. Suomen Tilintarkastajat ry: Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2020. ST-Akatemia Oy 2020 tai uudempi. https://stakatemia.fi/tuote/osakeyhtion-tilinpaatosmalli-onlinejulkaisu/
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

 16. Suomen Tilintarkastajat ry: Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli. 14.uudistettu painos. ST-Akatemia Oy 2020. https://stakatemia.fi/tuote/yhdistyksen-ja-saation-tilinpaatosmalli-onlinejulkaisu/
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

 17. Yritystutkimus ry. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi 2017. Gaudeamus. 10. korjattu laitos

Tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa

 1. 2018 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other assurance and Related Services Pronouncements. IFAC 2018.
 2. FARs Samlingsvolymen Revision 2020. Far Akademi Ab 2020. (Luku "Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag)
 3. Halonen Kaarina – Steiner Maj-Lis: Tilintarkastusprosessi käytännössä. WSOYpro 2010.
 4. Horsmanheimo Pasi – Steiner Maj-Lis: Tilintarkastus – asiakkaan opas. Alma Talent 2017.
 5. https://stakatemia.fi/tuote/isa-standardien-soveltaminen-pk-yhteisojen-tilintarkastuksessa-onlinejulkaisu/
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

 6. Suomen Tilintarkastajat ry: Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2018. ST-Akatemia Oy 2018 (Uudistettu ISA 540 -standardi on vuoden 2018 painoksen lopussa, koska se ei ollut painoksen julkaisuhetkellä vielä voimassa. Vuoden 2018 painoksen "omalla paikallaan" oleva ISA 540 -standardi on siis nyt jo vanhentunut.) .https://stakatemia.fi/tuote/kansainvaliset-tilintarkastusalan-standardit-onlinejulkaisu/
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
 7. Suomen Tilintarkastajat ry: Tilintarkastajan raportointi 2020: Kertomukset, lausunnot ja muut asiakirjat. ST-Akatemia Oy 2020. https://stakatemia.fi/tuote/tilintarkastajan-raportointi/
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

 1. Alftan ym.: Corporate Governance sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta, uudistettu laitos. Edita 2008.
 2. COBIT 5.0: Control Objectives for Information and Related Technology. IT Governance Institute. www.isaca.org/cobit
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
  .
 3. Holopainen Atte – Koivu Eila – Kuuluvainen Antero – Lappalainen Keijo – Leppiniemi Jarmo – Mikola Matti – Vehmas Keijo: Sisäinen tarkastus. Tietosanoma Oy 2013.
 4. Internal Control – Integrated Framework 2013. Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission. (COSO). AICPA 2013.
 5. Koivu Eila – Ranta-aho Markku – Vuoti Helge: Väärinkäytösriskit hallintaan. Tietosanoma Oy 2010.
 6. Sawyer, Lawrence B. – Dittenhofer, Mortimer: Sawyer`s Guide for Internal Auditors. The Institute of Internal Auditors. Sixth edition, 2013 tai uudempi.
 7. Sisäisen tarkastuksen kansainväliset ammattistandardit:
  https://theiia.fi/wp-content/uploads/2016/12/standards_2017_fi.pdf
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Eri yhteisömuotoja koskeva sääntely

 1. Airaksinen Manne – Pulkkinen Pekka – Rasinaho Vesa: Osakeyhtiölaki I ja II. 3. uudistettu painos. Alma Talent 2019.
 2. Arvopaperimarkkinayhdistys ry: Hallinnointikoodi (Corporate Governance 2020) 2020.
 3. Hannula Antti – Kilpinen Kai – Lakari Torsti: Säätiö – käytännön käsikirja. Talentum. 2015.
 4. Alakare Mikko – Kemppinen Seppo – Laaksonen Lasse – Lahti Ilkka – Leppä Mikko – Lydman Kari: Yhdistys ja säätiö: Oikeudelliset kysymykset, tilinpäätös, verotus ja hallinto. Tietosanoma Oy. 2018.
 5. Honkamäki Tuomas – Kujanpää Emmiliina - Pennanen Matti: Yritysjärjestelyjen käsikirja – kirjanpito, verotus ja yhtiöoikeus. Alma Talent, 2018.
 6. Hoppu Esko – Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 17. uudistettu painos. Alma Talent. 2020.
 7. Härmäläinen Ilkka - Malinen Jari - Pirinen Jari - Raitala Saara - Sorri Sakari - Strang Lars. Yrityssaneerauksen käsikirja. Edita Publishing Oy. 2009.
 8. Immonen Raimo: Yritysjärjestelyt. Alma Talent 2018
 9. Keskuskauppakamari: Listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittäminen (Corporate Governance). 2016.
 10. Koski Pauli – Sillanpää Matti J.: Yhtiöoikeus. Fokus.almatalent.fi. Jatkuvatäydenteinen.
 11. Koulu Risto: Konkurssioikeus. 2. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy 2009.

Tilintarkastukseen liittyvä muu sääntely

 1. Finanssivalvonta: sisäpiiriä, rahanpesua, listautumista yms. koskevat ohjeet ja kannanotot. Löytyvät osoitteesta www.finanssivalvonta.fi
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
  .
 2. Keskuskauppakamarin ostotarjouslautakunta. Ostotarjouskoodi. Siirry tästä ostotarjouskoodin sivulle
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

 3. Lakikokoelma: Arvopaperimarkkinalainsäädäntö 2013. Edita Publishing. 2013.
 4. Nasdaq OMX Helsinki Oy:n arvopaperipörssitoimintaa koskevat säännöt. Arvopaperipörssitoimintaa koskevat ohjeet löytyvät tästä osoitteesta.
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
 5. Nieminen Auvo – Anttila Raimo – Äärilä Leena – Jokinen Mika: Arvonlisäverotus. Fokus.almata-lent.fi. Jatkuvatäydenteinen.
 6. Pörssisäätiö: Sisäpiiriläisen opas. Suomen Pörssisäätiö 2005.
 7. Tikka Kari S. – Nykänen Olli – Juusela Janne – Viitala Tomi: Yritysverotus I–II. Fokus.almatalent.fi. Jatkuvatäydenteinen

Lainsäädäntö ja muu kirjallisuus

Tutkintoon osallistuvien edellytetään perehtyvän myös alan lainsäädännön ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten soveltamiseen, kuten kirjanpitolautakunnan antamiin päätöksiin, yleisohjeisiin ja lausuntoihin sekä tilintarkastukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin, sekä viimeaikaiseen verotus- ja oikeuskäytäntöön esim. Tilisanomat- ja Verotus-lehtien sekä Alma Talentin Fokus -palvelun välityksellä.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.01.2022