Kirjallisuusvinkkejä JHT-tutkintoon

Tämä on tilintarkastusvalvonnan kokoama lista ajankohtaisesta kirjallisuudesta, jota kokelaat voivat käyttää valmistautuessaan JHT-tutkintoon. Luettelo on päivitetty viimeksi 22.4.2020.

Julkishallintoa ja taloutta koskeva sääntely

Harjula, Heikki – Prättälä, Kari: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat. 10. uudistettu painos. Alma Talent. 2019.

Mäenpää, Olli: Yleinen hallinto-oikeus. Alma Talent. 2017.

Määttä, Kalle -–Voutilainen, Tomi: Julkisten hankintojen sääntely. 2. painos. Kauppakamari. 2019.

Myrsky, Matti: Valtiontalousoikeus. Alma Talent. 2010.

Raitio, Juha: Euroopan unionin oikeus. Alma Talent. 2016.

Ruohonen, Janne,–Vahtera, Veikko – Penttilä, Seppo: Kuntayhtiö. Alma Talent. 2017.

Myllymäki, Arvo: Finanssihallinto-oikeus. WSOYpro. 2007.

Tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa

Fundamental Principles of Public-Sector Auditing (ISSAI 100). Lukuohje: kokonaiskuva ja pääperiaatteet. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_100/issai_100_en.pdf

Fundamental Principles of Financial Auditing (ISSAI 200, 2013).Lukuohje: kokonaiskuva ja pääperiaatteet. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_200/issai_200_en.pdf

Fundamental Principles of Compliance Auditing (ISSAI 400, 2013).Lukuohje: kokonaiskuva ja pääperiaatteet. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_400/issai_400_en.pdf

Virpi Ala-Aho, Pasi Leppänen, Lasse Oulasvirta: Tarkastus ja arviointi kunnissa ja kuntayhtymissä Alma Talent. 2019.

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa. https://asiakas.kotisivukone.com/files/jhttyhdistys.kotisivukone.com/Julkishallinnon_hyva_tilintarkastustapa_052017.pdf

JHTT-yhdistyksen suositus kuntien mukautetuista tilintarkastuskertomuksista. 2015. https://asiakas.kotisivukone.com/files/jhttyhdistys.kotisivukone.com/mukautetut_tilintarkastuskerto-mukset_2015.doc (linkki ei toimi)

JHTT-yhdistyksen suositus valtionosuuksien tarkastamisesta. https://asiakas.kotisivukone.com/files/jhttyhdistys.kotisivukone.com/suositus_valtionosuuksien_tarkastamisesta_20162.pdf

Suomen Tilintarkastajat ry: Tilintarkastajan raportointi 2019: Kertomukset, lausunnot ja muut asia-kirjat. ST-Akatemia Oy. 2019.

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeet pääpiirteissään. Ohjeet ovat löydettävissä: https://www.vtv.fi/tarkastus-ja-valvonta/tarkastusohjeita/

Tuloksellisuuden mittaaminen ja arviointi

Virtanen, Petri -Vakkuri, Jarmo: Julkisen toiminnan tuloksellisuusarviointi. Tietosanoma. 2019

Fundamental Principles of Performance Auditing (ISSAI 300, 2013).

Lukuohje: kokonaiskuva ja pääperiaatteet. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_300/issai_300_en.pdf

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Suositus kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien säännösten toimeenpanosta.Kuntaliitto. 2013. Pääpiirteet https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sisainen_valvonta_09122013.pdf

Kunnan konserniohje. Kuntaliitto. 2017. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3381

Korruptio ja eettisyys kunnassa. Kuntaliitto. 2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3526

Sisäisen valvonnan arviointikehikko valtionhallinnossa. Valtionvarain controller-toiminto. 2018 ( pääpiirteet) https://vm.fi/sisaisen-valvonnan-arviointi

Riskienhallintapolitiikkamalli liitteineen. Valtionvarain controller-toiminto. 2017. (pääpiirteet)

https://vm.fi/documents/10623/307569/Riskienhallintapolitiikkamalli.docx/bd6687cd-c4c4-4e79-87f8-a6db82d138b9

https://vm.fi/documents/10623/307569/Riskienhallintapolitiikan+liitteet+yhdistettyn%C3%A4/7b7a98bb-6641-4594-8925-9899e66d31b2

Fighting fraud in EU spending: action needed. European Court of Auditors. 2019. (pääpiirteet) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/159120/SR_FRAUD_RISKS_EN.pdf

Public Procurement: costs we pay for corruption Identifying and Reducing Corruption in Public Pro-curement in the EU. European Anti-Fraud Office. (pääpiirteet) https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/docs/body/pwc_olaf_study_en.pdf

2018 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse Association of Certified Examiners (pääpiirteet) https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa

Valtion kirjanpidon käsikirja 2019 virastoille, laitoksille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille. Lukuohje: kokonaiskuva ja pääpiirteet. https://vk-wordpress-bucket-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/sites/4/2019/09/Valtion-kirjanpidon-k%C3%A4sikirja-2019.pdf

Leppänen, Pasi: Kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito ja tilinpäätös. Audiator. 2001.

Soveltamisohje kuntalain talouden tasapainottamista koskevasta sääntelystä. https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/budjetointi-ja-taloussuunnittelu/soveltamisohje-kuntalain-talouden-tasapainottamista-koskevasta

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma 26.10.2016. Suositusteksti ja liite 1: http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs199

Ohjeellinen luettelo säädöksistä ja suosituksista

Säädökset

Valtio

 • Suomen perustuslaki (731/1999) (7 ja 8 luvut)
 • Laki aluehallintovirastoista (896/2009)
 • Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)
 • Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)
 • Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)
 • Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle (193/2013)
 • Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013)
 • Laki metsähallituksesta (234/2016)
 • Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista (869/2012)
 • Laki valtion liikelaitoksista (1062/2010)
 • Laki valtion talousarviosta (423/1988)
 • Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta (1368/2007)
 • Valtion maksuperustelaki (150/1992)
 • Asetus valtion talousarviosta (1243/1992)

Kunta

 • Kuntalaki (410/2015)
 • Kuntarakennelaki (1698/2009)
 • Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (205/2011)
 • Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (733/1992)

Seurakunta

 • Kirkkolaki (1054/1993), luvut 7, 9–15
 • Kirkkojärjestys (1055/1993), luku 15

Yhteiset

 • Arvonlisäverolaki (1501/1993)
 • Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019)
 • Hallintolaki (434/2003)
 • Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
 • Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)
 • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (Julkisuuslaki) (621/1999)
 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta (120/2014)

Tarkastus ja arviointi

 • Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta (1142/2015)
 • Laki valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (353/1995)
 • Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta (676/2000)
 • Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
 • Tilintarkastuslaki (1141/2015)
 • Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta (1377/2015)

Euroopan unioni

EU-oikeudelliset säädökset ovat haettavissa asiakirjanumeroilla EUR-Lex-palvelusta:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 • Sopimus Euroopan unionista, 1 artikla, 4–5 artiklat ja 13 artikla. (Päivitetty Lissabonin sopimuksella 13.12.2007). Konsolidoitu versio, jossa päivitykset huomioitu, julkaistu: Euroopan unionin virallinen lehti (EUVL) C 202, 7.6.2016
 • Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, 107–109, 119–144, 285–287 ja 310–319 artiklat. (Päivitetty Lissabonin sopimuksella 13.12.2007). Konsolidoitu versio, jossa päivitykset huomioitu, julkaistu: Euroopan unionin virallinen lehti (EUVL) C 202, 7.6.2016
 • Sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta. http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopimussarja/2013/20130024
 • Neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97, annettu 7.7.1997, julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta. Konsolidoitu versio, jossa on huomioitu asetuksilla N:o 1056/2005 ja N:o 1177/2011 tehdyt muutokset: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1586444897344&uri=CE-LEX:01997R1466-20111213
 • Neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97, annettu 7.7.1997, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä. Konsolidoitu versio, jossa on huomioitu asetuksilla N:o 1056/2005 ja N:o 1177/2011 tehdyt muutokset: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1586444953059&uri=CELEX:01997R1467-20111213
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17.12.2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta. Julkaistu: EUVL L 347, 20.12.2013. Konsolidoitu versio: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1586445225975&uri=CELEX:02013R1303-20190511
 • Komission asetus (EY) N:o 1828/2006 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä, annettu 8.12.2006.
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17.12.2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta. Julkaistu: EUVL L 347, 20.12.2013.Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17.12.2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta. Julkaistu: EUVL L 347, 20.12.2013.
 • Neuvoston asetus (EU) 2015/1588, annettu 13.7.2015, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin. Julkaistu: EUVL L 248, 24.9.2015.
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26.2.2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta. Julkaistu: EUVL L 94, 28.3.2014.
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17.5.2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta. Konsolidoitu versio, jossa on huomioitu tehdyt muutokset: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1586445139231&uri=CELEX:02006L0043-20140616
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 537/2014, annettu 16.4.2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista
  6 erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta. Julkaistu: EUVL L 158, 27.5.2014.

Markkinasektori

Tutkintoon osallistuvien edellytetään perehtyvän myös alan lainsäädännön ja siihen myö-hemmin tehtyjen muutosten soveltamiseen, kuten kirjanpitolautakunnan antamiin pää-töksiin, yleisohjeisiin ja lausuntoihin sekä tilintarkastukseen liittyviin ajankohtaisiin kysy-myksiin, sekä viimeaikaiseen verotus- ja oikeuskäytäntöön esim. Tilisanomat- ja Verotus-lehtien sekä AlmaTalentin Fokus-palvelun välityksellä https://fokus.almatalent.fi

Päätökset ja lausunnot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, kunnan ja kuntayhtymän voimassaolevat yleisohjeet:

https://www.kuntaliitto.fi/talous/kirjanpito-ja-tilinpaatos/kirjanpitolautakunnan-kuntajaosto/kirjanpitolautakunnan-kuntajaoston-voimassa-olevat-yleisohjeet

* Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä 2017

 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2015
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (2019)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta (2018)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta 2018
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta (2016)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista (2019)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista (2016)
 • Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä 2018

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot vuodesta 1996 alkaen.

https://www.kuntaliitto.fi/talous/kirjanpito-ja-tilinpaatos/kirjanpitolautakunnan-kuntajaosto/kirjanpitolautakunnan-kuntajaoston-lausunnot

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen. Suomen Kuntaliitto. Maksullinen pdf-julkaisu saatavilla:

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3239

Suomen Kuntaliiton suositukset ja yleiskirjeet:

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suositus kuntakonsernissa (Corporate governance) 29.10.2009.

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/kunnat-yhtiot-ja-markkinat/kuntien-yhtiot/hyva-hallinto-ja-johtamistapa-kuntakonsernissa

Valtion kirjanpitolautakunnan lausunnot.

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/maaraykset-ja-ohjeet/valtion-kirjanpitolautakunnan-lausunnot-ja-selvitykset

Kirkkohallituksen (Kkh) yleiskirjeiden liitteinä olevat suositukset ja yleisohjeet seurakunnille ja seura-kuntayhtymille

Tutustuminen Kirkkohallituksen voimassa oleviin kirjanpidon ohjeisiin ja yleiskirjeisiin.

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet

Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys ohjeistuksen kohteena olevista asioista.

Kkh yleiskirje 38/2008: Ohjeiden päivitykset

 • Tilinpäätöksen laadinta
 • Tuloslaskelma
 • Rahoituslaskelmaohjeen liite 2
 • Tililuettelomalli
 • Kustannusten kohdentamisohjeen liite 1

Kkh yleiskirje 39/2010: Taloussääntömalli

Kkh yleiskirje 13/2012 (sekä yleiskirjeen liitteet 1–5): Taloushallinnon perusohjeeseen muutoksia 1.9.2012 ja 1.1.2013 lukien

Seurakuntatalouden verkkosivut:

https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/seurakuntatalous

Muu aineisto

Viime vuosien JHT-tutkinnon tehtävät ja HT- ja HTM-tutkintotehtävät ja arvosteluperusteet on julkaistu PRH:n internetsivuilla.

https://www.prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta/tutkinnot/tehtavat_ja_arvosteluperusteet.html

JHT-kokelaiden edellytetään tuntevan pääpiirteittäin julkishallinnon ja -talouden lainsäädännön ajankohtaisia kehittämiskysymyksiä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.07.2020