Opintojen todentaminen vastaavuustodistuksella

Hakijan on liitettävä hakemukseensa yliopiston tai ammattikorkeakoulun antama todistus (ns. vastaavuustodistus) siitä, että hänen suorittamansa opinnot vastaavat HT-tutkintoon tai JHT-erikoistumistutkintoon vaadittavia opintoja. Vastaavuustodistusta voi yleensä hakea opintotoimistosta tai vaadituista opinnoista vastaavasta yksiköstä.

Jos et saa omasta yliopistostasi tai ammattikorkeakoulustasi vastaavuustodistusta kaikista suorittamistasi opinnoista, voit pyytää vastaavuustodistusta siltä osin kuin yliopisto tai ammattikorkeakoulu voi sen antaa (osittainen vastaavuustodistus).

Esimerkiksi, jos olet opiskellut kahdessa eri korkeakoulussa, kaksi osittaista vastaavuustodistusta yhdessä voivat kertoa sen, että opintosi vastaavat hyväksymisedellytyksiä.

Osittaisesta vastaavuustodistuksesta tulee selkeästi ilmetä, millä tavalla opintojen sisältö ja/tai laajuus on puutteellinen tai miltä osin opintosi täyttyvät.

Opintoja voi vielä täydentää hakuajan päättymisen jälkeen, kunhan ne on suoritettu ennen tutkintotilaisuutta.

Jos hakija ei jostain syystä voi saada vastaavuustodistusta (esim. opinnot suoritettu ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa), tilintarkastusvalvonta voi arvioida opinnot. Tästä kannattaa olla hyvissä ajoin ennen hakemusta yhteydessä tilintarkastusvalvontaan.

Malli vastaavuustodistuksesta

Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, voit pyytää oppilaitokselta vastaavuustodistuksen oheisen mallin mukaisesti:

Kauppatieteiden maisteri Kaija Kokelaan XX:ssä [korkeakoulun nimi] suorittamat tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot (XX ov/op), oikeustieteen opinnot (XX ov/op) sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot (XX ov/op) vastaavat tällä hetkellä voimassa olevien vaatimusten mukaan työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 1442/2015 mukaisia HT-tutkintoon hyväksymistä koskevia opintovaatimuksia.

Päiväys + allekirjoitus + korkeakoulun tunnistetiedot

Malli osittaisesta vastaavuustodistuksesta

Jos sinulta puuttuu osa tutkintoon vaadittavista opinnoista, voit pyytää oppilaitokselta osittaisen vastaavuustodistuksen oheisen mallin mukaisesti:

Tradenomi Tommi Tarkastajan XX:ssä [korkeakoulun nimi] suorittamat tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot (58 op), oikeustieteen opinnot (20 op) sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot (26 op) vastaavat tällä hetkellä voimassa olevien vaatimusten mukaan työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 1442/2015 mukaisia HT-tutkintoon hyväksymistä koskevia opintovaatimuksia lukuun ottamatta seuraavia puutteita:

  • Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnoista puuttuvat sisäistä tarkastusta koskevat opinnot.
  • Oikeustieteen opinnoista on suorittamatta 2 opintopistettä.

Päiväys + allekirjoitus + korkeakoulun tunnistetiedot


Ennen vuotta 2016 annettu vastaavuustodistus

Voimassa olevan TEM:n asetuksen 1442/2015 mukaiset opintovaatimukset HT-tutkintoon vastaavat sisällöltään ja laajuudeltaan edellisen TEM:n asetuksen 262/2008 mukaisia opintovaatimuksia HTM-tutkintoon. HT-tutkintoon hakijoilta hyväksytään siksi myös vastaavuustodistus, jossa todetaan opintojen vastaavan TEM:n asetuksen 262/2008 mukaisia HTM- tai KHT-opintovaatimuksia.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.03.2021