Hallinto-oikeus hylkäsi Tampereen Kotilinnasäätiön valituksen PRH:n valvontapäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n tekemän valituksen asiassa, joka koskee PRH:n säätiön toiminnan valvontaa.

Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan PRH on valvontapäätöksessään voinut katsoa, että säätiön johto on toiminut säätiölaissa säädetyn huolellisuusvelvollisuuden vastaisesti. Lisäksi säätiön johto ei ole huolehtinut siitä, että säätiön toiminta on säätiölain mukaisesti järjestetty asianmukaisesti säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.

PRH on näin ollen voinut määrätä säätiön selvittämään huolimattomuuteen johtaneen menettelyn ja siitä säätiölle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.

Hallinto-oikeus antoi päätöksen 30. tammikuuta 2019. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

PRH valvoo, että säätiön toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjä. PRH voi, jos säätiön päätös, toimenpide tai menettely on ristiriidassa säätiölain tai säätiön sääntöjen kanssa, määrätä säätiön ryhtymään toimiin oikaisun aikaansaamiseksi tai kieltää virheellisen päätöksen täytäntöönpanon. Lue lisää säätiövalvonnasta ja ratkaisuista.

Lisätietoa:
Wille Korhonen
Lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5322
etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.02.2019