Toiminnantarkastus

Yhdistyksen hallinnossa noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Yhdistys on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen ja velvollinen noudattamaan kirjanpitolakia. Yhdistyksellä on yhdistyslain mukaan oltava joko tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastus tehdään lähinnä yhdistyksen jäsenten tiedontarpeita varten. Yhdistyksen jäsenet päättävät tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta.

Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Toiminnantarkastuskertomus

Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Jos yhdistyksessä on useita toiminnantarkastajia, he voivat antaa yhteisen kertomuksen. Toiminnantarkastuskertomus osoitetaan yhdistyksen jäsenille.

Toiminnantarkastuskertomuksessa tulee olla:

 • maininta siitä mitä tilinpäätöstä tarkastus koskee.
 • maininta, jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä on rikottu

Toiminnantarkastuskertomuksessa olisi lisäksi hyvä mainita, kuka on vastuussa:

 • tilinpäätöksen laadinnasta ja varainhoidon järjestämisestä
 • toiminnantarkastajan tehtävästä

Toiminnantarkastuskertomukseen olisi hyvä kirjoittaa selostus siitä:

 • mitä on tarkastettu
 • miten on tarkastettu
 • mitä on havaittu

Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa.

Lisäksi toiminnantarkastuskertomuksen tulisi sisältää muun muassa seuraavaa:

 • Maininta siitä, jos tarkastuksessa on ilmennyt olennaista huomautettavaa yhdistyksen talouden tai hallinnon osalta;
 • Jos tarkastuksessa ilmenee, että kirjanpito tai tilinpäätös ei olennaisilta osin sisällä yhdistyksen tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja tai että yhdistyksen kuluiksi on kirjattu esimerkiksi johdon tai henkilöstön henkilökohtaisia kuluja, tästä on mainittava toiminnantarkastuskertomuksessa;
 • Jos yhdistyksellä on omaa pääomaa tai se on antanut vakuuksia ja tarkastuksessa on havaittu olennaisia puutteita näiden osalta, kertomuksessa tulee mainita myös näistä puutteista;
 • Maininta siitä, jos tilinpäätös ei perustu yhdistyksen kirjanpitoon.

Toiminnantarkastaja voi antaa kertomuksessaan yhdistyksen jäsenille tiedoksi myös muita toiminnantarkastuksessa tekemiään havaintoja yhdistyksen taloudesta ja hallinnosta. Lisäksi toiminnantarkastaja voi antaa yhdistyksen hallitukselle erillisen tarkastuspöytäkirjan havainnoistaan.

Voit ladata toiminnantarkastuskertomuksen mallin lomakesivulta.

Merkintä tasekirjaan

Toiminnantarkastajan olisi hyvä kirjata tasekirjaan merkintä suoritetusta toiminnantarkastuksesta. Tasekirja päivätään ja allekirjoitetaan ja tasekirjaan tehtävässä merkinnässä todetaan että ”suoritetusta toiminnantarkastuksesta on annettu kertomus”.

Toiminnantarkastajan oikeuksista ja velvollisuuksista

Toiminnantarkastajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yhdistyksen toimielimen kokouksessa, jossa käsitellään hänen tehtäviinsä liittyviä asioita. Toiminnantarkastajan on oltava kokouksessa läsnä, jos käsiteltävät asiat ovat sellaisia, että hänen läsnäolonsa on tarpeen.

Toiminnantarkastajan on yhdistyksen kokouksen pyynnöstä annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Tietoja ei kuitenkaan saa antaa, jos niiden antaminen aiheuttaisi yhdistykselle olennaista haittaa.

Toiminnantarkastajalla on salassapitovelvollisuus

Toiminnantarkastaja ei saa ilmaista ulkopuoliselle tehtävää suorittaessaan tietoonsa saamaa seikkaa.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske seikkaa:

 1. josta tilintarkastajan on ilmoitettava tai lausuttava lain nojalla;
 2. jonka ilmaisemiseen se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa suostumuksensa;
 3. jonka viranomainen, tuomioistuin, tässä laissa tarkoitettu valvontaelin tai muu henkilö on lain perusteella oikeutettu saamaan tietoonsa; tai
 4. joka on tullut yleiseen tietoon.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.12.2011