17 § Etäosallistuminen

Pykälän 2 momenttiin on lisätty uusia säännöksiä jäsenten etäosallistumisesta yhdistyksen kokoukseen. Etäosallistuminen voi tapahtua ennen kokousta (ennakko-osallistuminen) tai kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Jos yhdistyksen pääasiallinen tarkoitus on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen (esimerkiksi puolueissa), etäosallistuminen voidaan sallia vain kokouksen aikana.

Etäosallistumisella ei voida korvata perinteisen fyysisen kokouksen järjestämistä, vaan kyseessä on osallistumismuoto, jonka yhdistys voi halutessaan tarjota tavallisen kokousosallistumisen lisäksi. Yhdistys ei voi luopua perinteisestä ”fyysisestä” yhdistyksen kokouksesta eikä rajoittaa jäsenten mahdollisuutta osallistua sellaiseen kokoukseen. Hallituksen kokoukset voidaan jatkossakin pitää vaikka kokonaan sähköisesti mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.

Edellytyksenä etäosallistumisen käyttöönotolle on, että asiasta määrätään yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksillä on laaja vapaus päättää milloin ja millaisia etäosallistumisen keinoja käytetään. Säännöissä voidaan esimerkiksi määrätä, että kokouksiin voi osallistua tietyn teknisen apuvälineen avulla tai että etäosallistuminen on mahdollista vain tietyissä kokouksissa, kuten yhdistyksen syyskokouksissa. Mahdollista on myös esimerkiksi määrätä, että harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa on kokonaan tai osittain yhdistyksen hallituksella.

Jäsenen oikeus etäosallistua kokouksen voi sääntöjen mukaan olla myös yleinen ja aina jäsenten käytettävissä. Etäosallistumista koskevat lakia ja sääntöjä täydentävät tarvittavat määräykset on yhdistyslain 30 §:n mukaisesti otettava yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestykseen. Koska teknistä kehitystä ei voi luotettavasti arvioida, on suositeltavaa että säännöissä vain yleisesti määrätään tietyn osallistumismuodon sallittavuudesta ja päätetään tarkemmista määräyksistä äänestys- ja vaalijärjestyksessä. Siltä osin, kuin yhdistyksen säännöt tai sen äänestys- ja vaalijärjestyskään eivät sisällä asiaa koskevia määräyksiä, päättää etäosallistumisen järjestämiseen liittyvistä käytännön seikoista yleensä hallitus, ellei yhdistyksen kokous tai valtuutetut ota asiaa päätettäväkseen.

Säännöistä päättäessään yhdistysten kannattaa huomioida että ennakko-osallistuminen voi aiheuttaa ongelmia päätöksentekotilanteissa. Kokoukseen osallistuvilla jäsenillä on aloiteoikeus, joka tarkoittaa sitä että päätöksentekotilanteet voivat muuttua huomattavastikin kokouksen aikana. Yhdistyksen säännöissä voidaan luonnollisesti määrätä, että vain reaaliaikainen etäosallistuminen tulee kysymykseen.

Etäosallistumisen käyttämisen edellytyksenä on, että perinteisellä tavalla järjestetyssä kokouksessa noudatettuihin menettelyihin verrattavalla tavalla voidaan selvittää etäosallistuvien jäsenten henkilöllisyys ja ääntenlaskennan oikeellisuus. Edellytyksenä ei siten ole se, että nämä asiat voidaan täydellisellä varmuudella selvittää. Edellytyksenä menettelyn käyttämiselle ei myöskään ole se, että näin yhdistyksen kokoukseen osallistuvat jäsenet voivat käyttää esimerkiksi kysely- tai puheoikeuttaan. Olennaista on, että jäsen voi kyseistä osallistumiskeinoa käyttäen luotettavalla tavalla osallistua järjestettyyn äänestykseen. Laissa tarkoitettu tekninen apuväline voi olla esimerkiksi reaaliaikainen kuva- ja ääniyhteys. Etäosallistumisen keinona voi kuitenkin olla myös esimerkiksi muuta kuin reaaliaikaista kuvaa ja ääntä välittävä tietoverkkoyhteys taikka posti, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät.

Kutsussa yhdistyksen kokoukseen on yhdistyslain 24 §:n mukaisesti mainittava, jos etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista. Kutsussa voi olla mahdollisuudesta vain yleinen maininta, kunhan tarkemmat tiedot osallistumisesta ovat esimerkiksi saatavissa kutsussa osoitetulla tavalla. Jos kokoukseen tällä tavoin osallistuvan puhevallan käyttäminen on tavalla tai toisella rajoitettua, myös siitä on mainittava kutsussa.

Säännökset etäosallistumisesta koskevat yhdistyslain 21 §:n huomioon ottaen soveltuvin osin myös valtuutettujen kokousta.

Teksti on muokattu versio hallituksen esityksestä: HE 267/2009

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.09.2010