Den nya varumärkeslagen träder inte i kraft 1 januari 2019

Regeringen lämnade sin proposition med förslag till en ny varumärkeslag till riksdagen den 18 oktober 2018. Propositionen är fortfarande under utskottsbehandling i riksdagen. Det ursprungliga målet, att lagen träder i kraft redan den 1 januari 2019, kommer inte att uppnås.

Den nya lagen beräknas nu träda i kraft våren 2019.

Lagpropositionen föreslår bland annat följande ändringar:

  • Varumärket behöver inte längre återges grafiskt
  • Varumärkesansökan kan endast lämnas in på elektronisk väg
  • Ansökan kan också avfattas på engelska
  • Ändringar i inledande av varumärkesprocess och i handläggning av ansökan
  • Precisering av varu- och tjänsteförteckning
  • Nytt administrativt förfarande för förlust (förverkande) och ogiltighetsförklaring av varumärke vid PRS.

Läs mer om ändringarna.

För ytterligare information kontakta:

Pirjo Aro-Helander
Byråchef
Tfn 029 509 5524
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.12.2018