Brexit påverkar handelsregistret i Finland på många olika sätt

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen framskrider. Om utträdesavtalet träder i kraft senast den 29 mars 2019, börjar en övergångsperiod som pågår till slutet av 2020. Under övergångsperioden kommer Storbritannien att iaktta EU:s lagstiftning och internationella avtal och att vara med i den inre marknaden och tullunionen som förut.

Om inget avtal fås till stånd i tid före utträdesdagen, kan övergångsperioden inte börja. Då slutar Storbritannien att tillämpa EU-rätten och de internationella avtal som binder EU den 30 mars 2019. Detta skulle innebära att Storbritannien blir utanför EU utan några specialarrangemang.

Hur påverkar brexit handläggningen av handelsregisteranmälningar?

Storbritanniens utträde kommer att påverka handläggningen av de anmälningar som näringsidkare och sammanslutningar lämnar in till handelsregistret. Efter utträdet hör Storbritannien inte längre till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

I fråga om aktiebolag måste minst en styrelseledamot och verkställande direktören ha sin hemvist inom EES-området, om inte Patent- och registerstyrelsen (PRS) beviljar bolaget dispens från detta krav.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarar för sin verksamhet inför bolaget, aktieägarna eller någon annan person. För att skapa detta ansvar krävs att verkställighet av domar enligt den finländska lagstiftningen gäller åtminstone en styrelseledamot och verkställande direktören.

Hur påverkar brexit dispens från kravet på hemvist?

I praktiken beviljar PRS dispens från kravet på hemvist endast för personer som är bosatta i ett land som har tillträtt Luganokonventionen. Konventionen är en allmän överenskommelse om domstolarnas behörighet och verkställighet av domar inom privaträtten.

Storbritannien har inte tillträtt Luganokonventionen och har varit bundet av konventionen endast på grund av sitt medlemskap i EU.

Storbritanniens utträde ur EU medför att samtliga styrelseledamöter i ett aktiebolag inte får vara bosatta i Storbritannien. Om verkställande direktören är bosatt i Storbritannien, beviljar vi dispens från kravet på hemvist endast om minst en av styrelseledamöterna i bolaget bor inom EES-området.

En näringsidkare med hemort i Storbritannien behöver tillstånd för att starta en filial i Finland. Enligt lagen angående rättighet att idka näring måste näringsidkaren ha en representant som har sin hemvist i Finland och som har rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar på näringsidkarens vägnar. Representanten anmäls till handelsregistret.

För ytterligare information kontakta:
Handelsregistrets rådgivning
tfn 029 509 5900
mån-fre kl. 9.00-16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.02.2019