Ändringar i patent- och nyttighetsmodellbestämmelserna från 1 mars 2019

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har fastställt nya patent- och nyttighetsmodellbestämmelser. Vi har tagit med tekniska ändringar i bestämmelserna till följd av vår elektroniska handläggning av ansökningar. Vi har också kompletterat nyttighetsmodellbestämmelserna så att de motsvarar patentbestämmelserna till vissa delar.

Vi har gjort följande ändringar i bestämmelserna:

  • tidsfristen för patenthavare att ge ett yttrande efter en invändning har förkortats från sex månader till fyra månader för att snabba upp invändningsförfarandet
  • små språkliga förbättringar i bestämmelserna
  • patent- och nyttighetsmodellbestämmelserna har harmoniserats
  • specialbestämmelserna om biologiskt material som ingår i 9, 10, 24 och 25 § i patentbestämmelserna ingår nu också i kapitel 2 i nyttighetsmodellbestämmelserna
  • paragraferna i nyttighetsmodellbestämmelserna har numrerats om


De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 mars 2019 och publiceras då på PRS webbplats.

För ytterligare information kontakta:

Marjo Aalto-Setälä
Ledande jurist
fornamn.efternamn@prh.fi
Tfn 029 509 5485

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.02.2019