Riksdagen godkände den nya varumärkeslagen

Riksdagen godkände regeringens proposition med förslag till en ny varumärkeslag den 5 mars 2019. För att lagen ska träda i kraft behövs att republikens president stadfäster den. Den nya lagen träder i kraft sannolikt under våren. Datumet fastställs när riksdagens svar föredras för presidenten.

Den nya lagen medför följande ändringar:

  • Ansökan om och förnyelse av varumärkesregistrering kan endast göras på elektronisk väg.
  • Varumärket behöver inte längre återges grafiskt.
  • Ansökan kan också avfattas på engelska.
  • Skärpta krav för att en ansökan ska tas upp till handläggning.
  • Precisering av varu- och tjänsteförteckning.
  • Upphävande och ogiltigförklaring av varumärke kan sökas även hos Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Dessutom gjorde riksdagen några ändringar i regeringens proposition. Den nya lagen föreskriver till exempel att en ansökan avskrivs och inte förfaller: samtidigt som ett beslut om avskrivning av ansökan fattas och vinner laga kraft, börjar en tidsfrist på två månader inom vilken sökanden kan begära återupptagning av ansökan. Riksdagen preciserade också de övergångsbestämmelser som gäller invändningar.

Läs mer om ändringarna.

För ytterligare information kontakta:

Pirjo Aro-Helander
Byråchef
Tfn 029 509 5524
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.03.2019