Sökande som lämnar in en internationell patentansökan (PCT) kan nu skicka kommentarer till PRS via tjänsten PCT Direct

Patent- och registerstyrelsen (PRS) börjar den 1 april 2019 att använda tjänsten PCT Direct för internationella patentansökningar. Det innebär att sökande som lämnar in en PCT-ansökan och begär prioritet från en tidigare ansökan, kan skicka informella kommentarer om sådant som tagits upp i nyhetsgranskningen och patenterbarhetsprövningen av prioritetsansökan. I kommentarerna kan sökanden till exempel motivera patenterbarheten av kraven som anges i PCT-ansökan eller förklara ändringar som gjorts i ansökan eller särskilt i kraven.

Sökandens kommentarer är informella, men granskaren av PCT-ansökan tar dem i beaktande när han eller hon granskar ansökan och förbereder den internationella nyhetsgranskningsrapporten och det skriftliga utlåtandet.

Gäller inte alla PCT-ansökningar

Tjänsten är till en början ett pilotprojekt och gäller PCT-ansökningar där PRS är mottagande myndighet (RO/FI) och nyhetsgranskningsmyndighet (ISA/FI). Därtill måste man i PCT-ansökan begära prioritet från en tidigare ansökan som PRS redan har granskat i samband med nyhetsgranskningen och patenterbarhetsprövningen. Den tidigare ansökan kan vara en nationell ansökan eller en PCT-ansökan.

Så här skickar du kommentarer

1. Skriv dina kommentarer i ett brev ("PCT Direct letter") och bifoga eventuella nödvändiga dokument. Ange prioritetsansökans nummer i brevets rubrik. Om du lämnar in din ansökan på elektronisk väg, lämna in brevet som en enda pdf-fil.

PCT Direct-brev utgör inte en del av internationella ansökningar men de publiceras i WIPOs PATENTSCOPE-databas. Ange kommentarerna på ett begripligt sätt i ett självständigt dokument. Vid behov kan du också bifoga en kopia av tidigare granskningsresultat eller till exempel en "marked up"-kopia av kraven.

2. Lämna in PCT Direct-brevet till PRS (mottagande myndighet (RO/FI)) när du lämnar in din PCT-ansökan.

  • Pappersansökan: skriv "PCT Direct/informal comments" under 11 "other" i Box IX i ansökningsblanketten.
  • Elektronisk ansökan med hjälp av EPO:s eOLF-programvara eller WIPOs ePCT-portal: skriv "PCT Direct/informal comments" under "Accompanying items" -> "Other" i Box IX i ansökningsblanketten.

Den PCT Direct-tjänst som PRS tillhandahåller motsvarar Europeiska patentverkets PCT Direct-tjänst.

För ytterligare information kontakta:

Riitta Larja
Enhetschef
Tfn 029 509 5681
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.04.2019