Revisionstillsynens årsrapport om undersökningsärenden 2018 har publicerats

Årsrapporten om undersökningsärenden redogör för den utveckling och de förändringar som skett i fråga om undersökningsärenden under 2018. Syftet med årsrapporten är att informera kunderna och intressentgrupperna om undersökningsärenden och hur lagstiftningen tillämpas i nämnda ärenden.

Under 2018 behandlade Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn 46 undersökningsfall som gällde revisorernas och revisionssammanslutningarnas verksamhet. Av dessa behandlade revisionsnämnden mer än häften för att ålägga påföljder. Som undersökningsärende utreds i efterhand och huvudsakligen utifrån skriftligt material, om revisorn i sin verksamhet har handlat enligt revisionslagen och följt god revisionssed.

År 2018 ålagda påföljder

Om undersökningen leder till påföljder beslutar revisionsnämnden om deras användning. År 2018 beslutade revisionsnämnden att återkalla godkännandet av en CGR-revisor och en GR-revisor. Nämnden gav en varning till en CGR-revisor och till 12 GR-revisorer samt en anmärkning till två CGR-revisorer, fyra GR-revisorer och till en OFGR-revisor. En CGR-revisor påfördes en påföljdsavgift (10 kap. 5 § i revisionslagen). Det var första gången som nämnda påföljd tillämpades i praktiken. I fråga om tre CGR-revisorer, tre GR-revisorer och tre revisionssammanslutningar ( i sammanlagt fyra undersökningsärenden) ansågs det inte vara något skäl att ålägga påföljder.

Brister i flera fall

Revisionsnämnden behandlade ett flertal fall där revisorn hade avgivit en standardutformad revisionsberättelse, trots att det granskade bokslutet hade innehållit väsentliga fel. I flera av fallen som behandlades kom det också fram bristande yrkesmässig skepticism och bristande yrkesmässig prövning. En vanlig brist i de behandlade fallen var att revisorn inte hade vidtagit tillräckliga granskningsåtgärder för att skaffa nödvändiga revisionsbevis. I nästan hälften av fallen som revisionsnämnden behandlade 2018 hade revisorn antingen avgett ett felaktigt utlåtande om bokslutet i sin revisionsberättelse eller så var revisionsberättelsen bristfällig av annan orsak, till exempel hade en anmärkning som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen inte gjorts trots att situationen skulle ha krävt detta.


Läs mer i årsrapporten.

För ytterligare information kontakta:
Kristiina Borg, Chef för enheten undersökningsärenden och lagenlighetsövervakning
Tfn 029 509 5020

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.04.2019