Viktigaste ändringar i nya varumärkeslagen

Den nya varumärkeslagen trädde i kraft den 1 maj 2019. Nedan finns ett sammandrag av de viktigaste ändringarna.

Endast elektroniska ansökningar och förnyelser

Idag måste du ansöka om registrering och förnyelse av varumärken enbart via vår e-tjänst. Patent- och registerstyrelsen (PRH) tar inte längre upp till behandling ansökningar som lämnas in på papper eller som e-postbilaga förutom av särskilda skäl. Med lagen slopades möjligheten att förnya en varumärkesregistrering genom att enbart betala en förnyelseavgift.

Möjlighet att precisera gamla registreringars varu- och tjänsteförteckningar

Om du har ett varumärke som sökts registrerat före den 1 januari 2014, är det möjligt att du kan precisera varu- och tjänsteförteckningen för märket. Du ska precisera din varu- och tjänsteförteckning senast den dag du ansöker om förnyelse av din varumärkesregistrering. Det är viktigt att precisera förteckningen. Om du inte gör det, kan skyddsomfånget för märket bli inskränkt.

Nytt administrativt förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring

Nu kan du ansöka om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke hos PRS genom ett administrativt förfarande. Vid sidan av det nya administrativa förfarandet bibehålls även möjligheten att väcka talan vid marknadsdomstolen. Upphävande av varumärke kan sökas i situationer där ett varumärke efter registreringen inte längre av någon orsak kan fungera som varumärke. Det här kan till exempel bero på att märket inte har varit i verkligt bruk under den senaste femårsperioden.

Nya e-tjänster

I början av maj införde PRS två nya e-tjänster:

  • Ansökan angående ett registrerat varumärke, som kan användas för att söka ändring i uppgifter för redan registrerade varumärken, anmäla specificering av varu- och tjänsteförteckningen, göra en invändning eller ansöka om administrativt upphävande eller ogiltigförklaring.
  • En tjänst för att svara på ett föreläggande, komplettera en ansökan eller invändning samt ansöka om förlängning. En ansökan eller invändning kan dessutom återkallas i tjänsten.

Krav på personbeteckning

I dagens läge måste varumärkessökande och ­innehavare som är privatpersoner ange sin personbeteckning i sin ansökan. Samma krav gäller också alla andra privatpersoner som ska antecknas i varumärkesregistret, såsom ombud eller invändare.

Förnyelser och ändringar gällande varumärkesregistreringar kungörs inte längre i Varumärkestidningen

Förnyelser, inskränkningar i skyddsomfång, överföringar eller andra ändringar i varumärkesregistreringar kungörs inte längre i Varumärkestidningen. Den nya praxisen gäller de förnyelser eller ändringar som har tagits upp till behandling efter den 1 maj 2019.

Läs mer om den nya varumärkeslagen.

Läs mer om precisering av varu- och tjänsteförteckning.

Läs våra tidigare meddelanden om den nya varumärkeslagen:

För ytterligare information kontakta:

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Tfn 029 509 5399
e-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.05.2019