Patent: ändringar i tilläggsskydd för läkemedel från 1 juli 2019

Förordningen (EG nr 469/2009) om tilläggsskydd för läkemedel ändras den 1 juli 2019.

Till följd av ändringen kan en tredje part börja tillverka en produkt som skyddats av ett tilläggsskydd för export till tredjeländer eller för lagring innan tilläggsskyddet upphör att gälla, om de villkor som anges i förordningen uppfylls. Tillverkaren måste informera både innehavaren av tilläggsskyddet och den patentmyndighet som beviljat tilläggsskyddet om att tillverkningen startar genom att använda ett standardformulär för underrättelse.

Den ändrade förordningen (EG nr 2019/933), med standardformuläret för underrättelse som bilaga 1a, publicerades i Europeiska unionens officiella tidning L 153 den 11 juni 2019. Gå till webbplatsen EUR-Lex för att läsa Europeiska unionens officiella tidning L 153.

Läs mer om tilläggsskydd.

Mer information:
Saara Mustamäki
Äldre prövningsingenjör
Tfn 029 509 5905

Pia Niinimäki
Äldre prövningsingenjör
Tfn 029 509 5490

E-post: fornamn.efternamn@prh.fi


Utskriftsversion
Uppdaterad 25.06.2019