Stiftelser: lämna genast in årsrapport som saknas för 2018

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som övervakar stiftelser, kommer att förelägga stiftelsens ledning vite om den trots vårt uppmaningsbrev inte lämnar in sin årsrapport för 2018 eller kompletterar sin bristfälliga rapport.

Det är i första hand stiftelsens styrelseordförande som föreläggs vite. Vitesbeloppet är 3 300 euro.

Stiftelser måste upprätta en årsrapport för varje räkenskapsperiod och sedan lämna in rapporten till PRS inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

I slutet av augusti hade cirka hundra stiftelser ännu inte lämnat in sin årsrapport. Förteckningen över stiftelser som inte lämnat in sin årsrapport för 2018 finns på prh.fi.

Du kan kontrollera gratis i informationstjänsten Virre om stiftelsens årsrapport redan finns inlämnad och registrerad på vederbörligt sätt. Gå till Sökning av stiftelser i informationstjänsten Virre.

Vad ska jag anmäla i årsrapporten?

Kom ihåg att ange i handlingarna stiftelsens FO-nummer och dess fullständiga, officiella namn. Obs! Du behöver inte längre fylla i en nyckeltalsblankett.

Läs våra anvisningar om årsrapportens innehåll.

Hur lämnar jag in årsrapporten?

Lämna in handlingarna som ensidiga kopior i A4-format. Häfta inte ihop handlingarna.

Skicka årsrapporten till:

Patent- och registerstyrelsen
Stiftelsetillsyn
00091 PRH.

För mer information kontakta:

Stiftelsetillsyn
Mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5597

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.09.2019