Varumärken: Innehavare av företagshemligheter måste själva begära hemlighållande

Patent- och registerstyrelsen (PRS) preciserar sin praxis angående företagshemligheter i varumärkesärenden. Vi påminner innehavare av företagshemligheter om att de måste markera företagshemligheterna tydligt i de handlingar som de skickar in till oss. Vi rekommenderar att innehavarna begär hemlighållande samtidigt som de lämnar in handlingarna till oss.

PRS gör den slutgiltiga bedömningen av om en uppgift omfattas av företagshemlighet utgående från offentlighetslagen.

Handlingars offentlighet

Huvudregeln är att alla handlingar som lämnats in till PRS är offentliga. Därför är det bäst att undvika inlämning av onödiga sekretessbelagda uppgifter. Med företagshemlighet avses en uppgift
- som inte är allmänt känd eller lätt tillgänglig
- som har ekonomiskt värde i näringsverksamheten
- och vars innehavare har vidtagit skäliga åtgärder för att skydda den.

Till exempel köpesummor, kundspecifika konfidentiella avtal och detaljerade uppgifter om försäljningsvolymerna av och priserna på en viss produkt kan vara företagshemligheter.

För mer information kontakta:
Mika Kotala
Tfn 029 509 5460
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.09.2019