PRS uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag 2019–2020

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat en rapport om hurdana områden av särskild betydelse för revisionen revisorerna för börsnoterade bolag rapporterade under åren 2019–2020 och hurdana ändringar som har skett i rapporteringen av områden av särskild betydelse. Därtill redde vi ut hur stor andel av de rapporterade områdena av särskild betydelse för revisionen som även utgjorde viktiga risker för väsentliga felaktigheter avsedda i artikel 10.2 c i EU-förordningen 537/2014.

I revisionsberättelserna för börsnoterade bolag har det från 2016 ingått ett eget avsnitt som redogör för områden av särskild betydelse för revisionen (Key Audit Matters, KAM). Avsnittet lyfter upp de områden som enligt revisorns professionella bedömning har varit de mest betydelsefulla i räkenskapsperiodens revision. Revisionsberättelserna har oftast rapporterat två till fyra områden av särskild betydelse för revisionen.

Från 2017 har det varit obligatoriskt i revisionsberättelserna för sammanslutningar av allmänt intresse att framföra de viktigaste riskerna för väsentliga felaktigheter. Revisionsberättelserna har oftast rapporterat endast en viktig risk för väsentlig felaktighet avsedd i artikel 10.2 c i EU-förordningen 537/2014.

Läs rapporten om uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag.

För mer information kontakta

Raisa Vitikka
Sakkunnig, kvalitetssäkring
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5052

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2021