PRS rapport om uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag har publicerats

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat en rapport om hurdana områden av särskild betydelse för revisionen revisorerna för börsnoterade bolag rapporterade under 2021 och hurdana ändringar som har skett i rapporteringen av områden av särskild betydelse.

Därtill redde vi ut i rapporten hur stor andel av de rapporterade områdena av särskild betydelse för revisionen som även utgjorde viktiga risker för väsentliga felaktigheter avsedda i artikel 10.2 c i EU-förordningen 537/2014.

Oftast ett par områden av särskild betydelse, i vanliga fall endast en risk som avses i EU-förordningen

I revisionsberättelserna för börsnoterade bolag har det från 2016 ingått ett obligatoriskt avsnitt som redogör för områden av särskild betydelse för revisionen (Key Audit Matters, KAM). Avsnittet lyfter upp de områden som enligt revisorns professionella bedömning har varit de mest betydelsefulla i räkenskapsperiodens revision.

Revisionsberättelserna har oftast rapporterat två till fyra områden av särskild betydelse för revisionen.

Från 2017 har det varit obligatoriskt i revisionsberättelserna för sammanslutningar av allmänt intresse att framföra de viktigaste riskerna för väsentliga felaktigheter.

Revisionsberättelserna har oftast rapporterat endast en viktig risk för väsentlig felaktighet avsedd i artikel 10.2 c i EU-förordningen 537/2014.

Läs rapporten om uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag 2021.

Tilläggsuppgifter ges av sakkunnig, kvalitetssäkring Raisa Vitikka, 029 509 5052, raisa.vitikka@prh.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.06.2022