Handlingar i bokslutsanmälan

Enligt lag måste företag lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Bokslutsanmälan måste lämnas in separat för varje räkenskapsperiod.

Observera att även icke-verksamma företag måste lämna in bokslutsanmälan för varje räkenskapsperiod. Gå till anvisningen Bokslut för icke-verksamma företag.

Enligt Patent- och registerstyrelsens (PRS) bestämmelse måste företaget fylla i, underteckna och skicka in blanketten Bokslutsanmälan till handelsregistret som finns på vår webbplats. Bifoga till bokslutsanmälan samtliga bokslutshandlingar avsedda för publicering.

Kontrollera att bokslutet och verksamhetsberättelsen har daterats och undertecknats.

Skicka bokslutshandlingarna på följande sätt:

 1. Anmälningsblanketten ska vara ifylld och undertecknad. Blanketten undertecknas av företagets ansvarsperson eller ett ombud som han eller hon har befullmäktigat. Observera att själva bokslutet också måste undertecknas.
 2. Resultaträkning
 3. Balansräkning (Balansräkningen måste visa aktiva och passiva i siffror. Specifikationer till balansräkningen anmäls inte för registrering.)
 4. Uppgifter som ska lämnas i bilagor till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen (noter). I noterna måste du anteckna till exempel uppgiften om hur många personer som i genomsnitt har varit i företagets tjänst under räkenskapsperioden.
 5. Intyg av en styrelseledamot eller av verkställande direktören över bokslutets fastställandedatum och över bolagsstämmans eller andelsstämmans beslut om företagets vinst. Ange bokslutets fastställandedatum och beslutets innehåll på anmälningsblanketten.
 6. Revisionsberättelse. Kryssa i rutan i blanketten om företaget inte har revisionsskyldighet.
 7. Verksamhetsberättelse och finansieringsanalys. Kryssa i rutan i blanketten om företaget inte är skyldigt att upprätta dem enligt bokföringslagen.
 8. Koncernbokslut (om det ingår i företagets bokslut), koncernrevisionsberättelse och eventuell koncernfinansieringsanalys

Spara pappersblanketten på din dator för ifyllning.

Öppna pdf-blankett: Bokslutsanmälan till handelsregistret

Öppna blanketten Bokslutsanmälan till handelsregistret (pdf).

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Hur skickar jag uppgifterna till handelsregistret?

Skicka den ifyllda blanketten för registrering av bokslut och alla de bokslutshandlingar som ska registreras i samma försändelse

 • per e-post som en enda PDF-fil till tilinpaatokset[at]prh.fi.
 • obs! Skicka inte in bokslutet som en pdf-portfölj.

Skriv företagets namn och FO-nummer i ämnesfältet för ditt meddelande. Ange i meddelandefältet den räkenskapsperiod som bokslutet gäller. Observera att bokslutshandlingar är offentliga. Om du använder skyddad e-post, skicka handlingarna till PRS registratur. Läs våra anvisningar och skicka skyddad e-post.

eller

 • per post till: Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH

Hur följer jag handläggningen?

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i informationstjänsten Virre som PRS tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre.

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Mer information i lagstiftningen

Läs mer i följande lagar, förordningar och föreskrift i författningsdatabasen Finlex:

Föreskrift om anmälan om bokslut för registrering (PRH/928/01/2020)
Bokföringslag (30.12.1997/1336)
Revisionslag (18.9.2015/1141)
Bokföringsförordning (30.12.1997/1339)
Statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut 1753/2015
Aktiebolagslag (21.7.2006/624)
Lag om andelslag (14.6.2013/421)

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.08.2022