Förnya din registrering

Du kan förnya nyttighetsmodellens registrering genom att betala förnyelseavgiften. Avgiften för förnyelse av en registrering förfaller till betalning sista dagen i den månad när registreringsperioden löper ut. Du kan betala förnyelseavgiften tidigast ett år före och senast sex månader efter förfallodagen.

Om du betalar förnyelseavgiften efter förfallodagen, måste du också betala en förhöjningsavgift.

Exempel: Nyttighetsmodellansökan är inlämnad 16 juni 2018.

  • Den första förfallodagen för förnyelsen är 30 juni 2022.
  • Du kan förnya registreringen tidigast 30 juni 2021.
  • Sista chansen att förnya registreringen är 31 december 2022, men i det här fallet ska förnyelseavgiften betalas med förhöjt belopp.

Anteckna på betalningskvittot:

  • registreringsnumret och namnet på innehavaren av nyttighetsmodellen eller
  • hänvisningsbeteckningen som du hittar i databasen PatInfo.

I PatInfo kan du också söka uppgifter om avgifter som förfaller till betalning inom sex månader. Gå till PatInfo.

OBS! Om du inte har betalat förnyelseavgiften förfaller nyttighetsmodellen och du får den inte i kraft på nytt.

Gå till prislistan och betalningsanvisningarna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019