Förnya din registrering

Betala förnyelseavgiften för registrering senast sista dagen i den månad då registreringsperioden löper ut. Du kan betala förnyelseavgiften för registrering hos oss tidigast ett år före eller senast sex månader efter registreringsperiodens utgång.

Om du betalar förnyelseavgiften efter att registreringsperioden har löpt ut, måste du också betala en förhöjningsavgift.

Exempel: Nyttighetsmodellansökan är inlämnad den 16 juni 2014.

  • Du ska göra den första förnyelsen den 30 juni 2018.
  • Du kan förnya registreringen tidigast den 30 juni 2017.
  • Sista chansen att förnya registreringen är den 31 december 2018, men i det här fallet ska förnyelseavgiften betalas med förhöjt belopp.

Anteckna på betalningskvittot:

  • registreringsnumret och namnet på innehavaren av nyttighetsmodellen eller
  • hänvisningsbeteckningen som du hittar i databasen PatInfo.

I PatInfo kan du också söka uppgifter om avgifter som förfaller till betalning inom sex månader. Gå till PatInfo.

OBS! Om du inte har betalat förnyelseavgiften förfaller nyttighetsmodellen och du får den inte i kraft på nytt.

Gå till prislistan och betalningsanvisningarna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.03.2017