Avgifter för nyttighetsmodellansökningar och registrerade nyttighetsmodeller

Avgifterna är myndighetsavgifter och inte momspliktiga.

Nyttighetsmodell Pris (€)
Avgifter vid inlämning av ansökan
När du ansöker om en nyttighetsmodell, måste du betala en registreringsavgift och en eventuell tilläggsavgift för skyddskrav. Registreringsavgiften täcker de fyra första åren av registreringen.
Registreringsavgift (skydd för åren 1–4) 250,00
Registreringsavgift för elektronisk ansökan (inlämnad med EPOs programvara Online Filing) 200,00
- tilläggsavgift för varje skyddskrav utöver fem 20,00
Översättningsavgift per sida 70,00
Uppskovsavgift (uppskov av registrering och offentliggörande) 50,00
Granskning av nyttighetsmodell
Granskningsavgift 300,00
Avgift för utlåtande 100,00
Avgift för anförda publikationer 20,00
Anförda publikationer i två exemplar 30,00
Förnyelse av registrering
Avgiften för förnyelse av en registrering förfaller till betalning den sista dagen i den månad när registreringsperioden löper ut. Du kan betala förnyelseavgiften tidigast ett år före och senast sex månader efter förfallodagen. Om du betalar förnyelseavgiften efter förfallodagen, måste du också betala en förhöjningsavgift.
Avgift för förnyelse av registrering för fyra år (åren 5–8) 250,00
- förhöjning av förnyelseavgiften 50,00
Avgift för förnyelse av registrering för två år (åren 9–10) 200,00
- förhöjning av förnyelseavgiften 50,00
Ändringar i diariet över nyttighetsmodellansökningar och i nyttighetsmodellregistret
Avgift för varje anteckning i nyttighetsmodellregistret (t.ex. överlåtelse, pantsättning eller licensiering av en registrerad nyttighetsmodell) 100,00
Anteckning om ändring av namn, hemort, adress eller ombud i registret, överlåtelse av ansökan avgiftsfri
Övriga avgifter
Återupptagningsavgift (avskriven ansökan) 50,00
Avgift för avgörande enligt 26 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt 450,00
Avgift för krav om ogiltigförklaring av en registrerad nyttighetsmodell 70,00
Intyg och utdrag (vi skickar en faktura)
Prioritetsintyg 50,00
Diarieintyg 15,00
Registerutdrag 15,00
Bestyrkande av riktighet 15,00 + 1,00 /sida
På priset för beställningen tillkommer
Faktureringstillägg 6,50
Expeditionstillägg 5,50
Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019