Ändringar i anmälningsförfarandet från 2 januari 2019

Lämna in en elektronisk etableringsanmälan för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi från och med 2 januari 2019. Det inte längre möjligt att lämna in etableringsanmälningar på papper.

Om du har lämnat in en etableringsanmälan på pappersblankett senast 31 december 2018 registrerar Patent- och registerstyrelsen (PRS) anmälan enligt det gamla systemet.

Övergången till elektroniska etableringsanmälningar ingår i lagändringen vars syfte är att möjliggöra elektronisk handel med bostadsaktier.

Hur lämnar jag in etableringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

Du behöver en finländsk personbeteckning och antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

I e-tjänsten skapar du etableringsanmälan, bolagsordning, lägenhetsbeskrivning (4 § i bolagsordningen) och aktieägarförteckning, och bifogar avtalet om bolagsbildning. En styrelseledamot undertecknar anmälan.

FO-nummer genast för nya bolag, registrering från 7 februari 2019

Från 2 januari 2019 får de bostadsaktiebolag och de ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildas ett FO-nummer genast när du har skickat in din anmälan via e-tjänsten.

Vi börjar registrera bolag som är bildade via e-tjänsten i handelsregistret i 7 februari 2019.

PRS förmedlar uppgifterna om nya bolag till informationssystemet för bostadslägenheter

Uppgifterna om nya bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som du lämnat in i e-tjänsten överförs automatiskt till det nya informationssystemet för bostadslägenheter, det vill säga till bostadsdatasystemet, som Lantmäteriverket upprätthåller. I registret antecknas också ägande, pantsättning och begränsningar som gäller aktielägenheter. Läs mer om bostadsdatasystemet på www.osakehuoneistorekisteri.fi.

Ändringar i anmälning av bolagsordning

Från 2 januari 2019 ska du ange uppgifterna i bolagsordningen samtidigt som du lämnar in etableringsanmälan på ytj.fi. E-tjänsten skapar bolagsordningen utifrån de uppgifter du anger eller den text du skriver.

Anmäl på ett formbundet sätt bolagsordningens bestämmelser 1–5 (firma, hemort, bransch- och fastighetsuppgifter samt lägenhetsbeskrivning och namnteckningssätt). Resten av bestämmelserna kan du formulera fritt.

Betalning med nätfaktura införs

Från början av 2019 kan bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag betala behandlingsavgiften för e-anmälningar med nätbankskoder, kreditkort eller genom att använda adress för nätfakturor.

Bostadsaktiebolag bildade före 2019

Bostadsaktiebolag som är bildade före 2019 måste överföra sina aktieförteckningar (aktieböcker) till bostadsdatasystemet under en period från 1 maj 2019 till 31 december 2022.

Först efter överföringen av aktieförteckningen lönar det sig att ändra den i handelsregistret antecknade bolagsordningen till elektronisk form i e-tjänsten på ytj.fi.

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag bildade före 2019

Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag bildat före 2019 kan anmäla sin bolagsform för registrering i handelsregistret. Det kan också anmäla att bolagsformen ändras till bostadsaktiebolag.

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan vid behov överföra uppdateringen av aktieförteckningen (aktieboken) till bostadsdatasystemet. Då måste en bestämmelse läggas till i bolagsordningen om att bolagets aktier hör till aktielägenhetsregistret i bostadsdatasystemet. Lämna in anmälan om ändring av bolagsordningen via e-tjänsten på ytj.fi. På samma gång ändras bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

Nya anvisningar på webbplatsen prh.fi

Vi har gett ut nya anvisningar på vår webbplats när vi införde den nya e-anmälningstjänsten.

Vi uppdaterar den här sidan under 2019.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.12.2019