Ändra bolagsordning på pappersblankett

Du kan också anmäla ändring av bolagsordning i e-tjänsten på ytj.fi. Det är förmånligare och snabbare än att använda pappersblanketter.

Obs! Bostadsaktiebolag som bildats den 2 januari 2019 eller senare kan inte anmäla ändring av bolagsordning på pappersblankett. De måste lämna in sin ändringsanmälan via e-tjänsten på ytj.fi.

Läs mer om e-anmälan.

Vad kostar pappersanmälan?

Ändring av bolagsordning kostar 380 euro.

Avgiften täcker även andra ändringar i samma eller lägre avgiftsklass. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälning av bifirma, det vill säga 100 euro per bifirma. Se handelsregistrets prislista.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur lämnar jag in en pappersanmälan?

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 13B.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan.

Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 13B.

Obs! Bifoga inte handlingar såsom protokoll med personbeteckningar eller hemadresser till din anmälan.

Vem undertecknar blankett Y4?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga någon annan att underteckna anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga följande handlingar:

  • Kvittot på betald behandlingsavgift.
  • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
Om det är fråga om en delvis ändring, ska det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet.
  • Ny bolagsordning om bolagsordningen har ändrats i sin helhet.
Lämna in bolagsordningen endast på bolagets registreringsspråk, det vill säga på svenska eller på finska.
  • En redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av alla aktieägare och inte alla aktieägare var närvarande vid bolagsstämman.
Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av disponenten eller en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke. Alternativt ska de skriftliga samtyckena bifogas till anmälan.
  • Eventuell bilaga till bolagsordningen.

Bilaga till bolagsordningen

Ibland har bolagsordningen en bilaga.

Bilagan kan innehålla flera sidor. Sidorna ska vara i storlek A4 och av god kvalitet.

Vid behov kan du namnge och numrera sidorna så att helheten blir tydlig.

Obs! Handelsregistrets pappersutskrifter är alltid svartvita. Därför kan du inte använda färger i bilagan till bolagsordningen för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på ett annat sätt.
Utskriftsversion
Uppdaterad 02.01.2019