Förordnande om avregistrering eller likvidation av bostadsaktiebolag

I 22 kap. 4 § i lagen om bostadsaktiebolag finns bestämmelser om förordnande i likvidation eller avregistrering genom åtgärd av Patent- och registerstyrelsen (PRS, registermyndigheten). Ärendet kan inledas på ansökan eller på Patent- och registerstyrelsens eget initiativ (se 22 kap. 6 § i lagen om bostadsaktiebolag).

Grunderna för avregistrering eller förordnande i likvidation

Avregistrering från handelsregistret eller förordnande i likvidation kan komma i fråga i följande fall:

1) bolaget har ingen i registret införd behörig styrelse;
2) bolaget har ingen sådan i registret införd företrädare som avses i 6 § i lagen angående rätt att idka näring (122/1919);
3) bolaget har försatts i konkurs, som har förfallit i brist på medel.

Bolaget ska förordnas i likvidation eller avregistreras om det inte innan ärendet avgörs visas att det inte längre finns grund för detta..

Ansökan om avregistrering eller förordnande i likvidation

Ansökan kan göras av styrelsen, en styrelseledamot, disponenten, en revisor, en verksamhetsgranskare, en aktieägare, en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende på vederbörlig registrering eller vederbörligt förordnande i likvidation.

Ansökans innehåll och bilagor

 • Skriv en fritt formulerad ansökan till Patent- och registerstyrelsen.
 • Framför en begäran om att bolaget förordnas i likvidation eller avregistreras.
 • Motivera begäran.
 • Om begäran avser ett förordnande i likvidation är det bra att redan i detta skede uppge huruvida sökanden tar sig ansvaret för likvidationskostnaderna och föreslår en viss person till likvidator.
 • Sökanden eller en befullmäktigad undertecknar ansökan. Om en befullmäktigad undertecknar ansökan, ska en blankofullmakt i original eller en individualiserad fullmakt som styrkt kopia bifogas.
 • Behandlingsavgiften är 210 euro, se betalningsanvisningarna . En ansökan som baserar sig på en förfallen konkurs är avgiftsfri

Adressen för ansökan:
PRS, Handelsregistret,
00091 PRH

Förfarandet vid registermyndigheten

 • Om förfarandet inleds på andra grunder än p.g.a. en förfallen konkurs, uppmanar registermyndigheten bolaget att avhjälpa bristerna i de uppgifter som har antecknats i registret. Om bolaget inte avhjälper bristerna ska uppmaningen sändas till bolaget skriftligen.
 • Av den skriftliga uppmaningen ska framgå att bolaget kan försättas i likvidation eller avregistreras om bristerna inte avhjälps senast den utsatta dagen. Den skriftliga uppmaningen ska också publiceras i den officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen. Samtidigt ska de aktieägare och borgenärer som vill framföra anmärkningar mot förordnandet i likvidation eller avregistreringen uppmanas att göra detta skriftligen senast den utsatta dagen.
 • Uppmaningen som publiceras i den officiella tidningen antecknas dessutom i handelsregistret. Ärendet kan avgöras trots att det inte kan visas att bolaget har tagit emot uppmaningen.

Likvidation eller avregistrering?

Om bolaget inte avhjälper bristerna i de uppgifter som har antecknats i registret senast den utsatta dagen förordnas bolaget i likvidation eller avregistreras. En förutsättning för förordnandet i likvidation är att bolagets tillgångar förslår till betalning av likvidationskostnaderna eller att någon tar på sig ansvaret för dem.

Om bolaget förordnas i likvidation är förfarandet i bolaget i stora drag densamma som i en likvidation som baserar sig på ett bolagsstämmobeslut. Inledandet av likvidationen antecknas i handelsregistret på tjänstens vägnar.

Följderna av avregistrering

En avregistrering träder i kraft i och med att den registreras. Ett avregistrerat bolag företräds vid behov av en eller flera företrädare som väljs av en aktieägarstämma. Efter avregistreringen kan bolaget inte förvärva rättigheter eller ingå förbindelser. Företrädarna kan vidta åtgärder som är nödvändiga för betalning av bolagets skulder eller för bevarande av värdet av bolagets egendom.

Bolagets tillgångar kan inte fördelas utan likvidation! Bolagets företrädare kan dock fem år efter avregistreringen till aktieägarna eller andra som är berättigade till skiftesandel betala ut deras andelar av bolagets tillgångar, om tillgångarna inte överstiger 2500 euro och bolaget inte har kända borgenärer. De som fått en andel av tillgångarna svarar med beloppet av de mottagna tillgångarna för betalningen av bolagets skulder.
Se 22 kap. 20-22 § i lagen om bostadsaktiebolag FINLEX

Sökande i likvidation av ett avregistrerat bostadsaktiebolag

Om likvidationsåtgärder behövs efter det att bolaget har avregistrerats, ska registermyndigheten på ansökan av den vars rätt ärendet gäller försätta bolaget i likvidation (se 20 kap. 22 § i lagen om bostadsaktiebolag ). Ett sådant förordnande ges emellertid inte om bolagets tillgångar inte förslår till betalning av likvidationskostnaderna eller om uppgift inte kan fås om tillgångarnas storlek och ingen aktieägare, borgenär eller annan person tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna.

Ansökan

 • Skriv en fritt formulerad ansökan till Patent- och registerstyrelsen.
 • Framför en begäran om förordnande i likvidation av det avregistrerade bolaget.
 • Det är bra att redan i detta skede uppge huruvida sökanden tar sig ansvaret för likvidationskostnaderna och föreslår en viss person till likvidator. Om en viss person föreslås till likvidator, ska hans eller hennes samtycke till uppdraget bifogas till ansökan.
  • Motivera begäran.
  • För att bedöma situationen inge vid behov en redogörelse för bolagets finansiella situation.
  • Sökanden eller en befullmäktigad undertecknar ansökan. Om en befullmäktigad undertecknar ansökan, ska en blankofullmakt i original eller en individualiserad fullmakt som styrkt kopia bifogas.
  • Behandlingsavgiften är 85 euro (ska betalas i förhand, se betalningsanvisningarna )

Avregistrering enligt 24 § i handelsregisterlagen

I 24 § i handelsregisterlagen finns bestämmelser om ett annat avregistreringsförfarande som gäller handelsregistret. Förfarandet inleds på registermyndighetens eget initiativ och hänför sig till situationer där ett företag inte på 10 år har lämnat in några anmälningar till handelsregistret och det finns skäl att anta att företaget har lagt ned sin verksamhet..

Tips

 • I 22 kap. 9 § 3 mom. i lagen om bostadsaktiebolag finns bestämmelser om situationer där ett bolag i likvidation inte har en likvidator. Ansökningsförfarandet i anslutning till dessa situationer kan leda till att en likvidator förordnas eller att bolaget avregistreras.
 • Om en konkurs av ett bostadsaktiebolag förfaller på grund av brist på medel, avregistrerar registermyndigheten bolaget på tjänstens vägnar efter att domstolen har sänt uppgift om den förfallna konkursen till den.
 • I 18 § i lagen om införande av lagen om bostadsaktiebolag finns en övergångsbestämmelse som gäller upplösning av bolag.
Utskriftsversion
Uppdaterad 31.12.2018