Vem är förmånstagare?

Med förmånstagare avses i penningtvättslagen en person som antingen äger ett företag eller på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande i företaget. De som fyller minst ett av följande villkor anses vara förmånstagare:

  • Personen äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier.
  • Personen har direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av röstetalet i företaget.
  • Personen utövar på annan grund ett faktiskt bestämmande inflytande i företaget eller sammanslutningen. Med annan grund avses till exempel ett aktieägaravtal.

Ofta har ett företag aktier av bara ett slag och då är en aktieägares andel av aktierna och röstetalet alltid densamma. Om företaget ändå har aktier av olika slag, anses de personer som har över 25 procent av röstetalet som förmånstagare.

I ett företag kan det finnas ingen, en eller flera personer som fyller villkoren ovan och därmed är förmånstagare.

Identifiering av förmånstagare ligger på företagets ansvar. PRS tar inte ställning till vem som är förmånstagare i företaget.

Företaget måste lämna in en anmälan om förmånstagare även om företaget inte har några förmånstagare som fyller villkoren ovan eller om företaget saknar kännedom om sina förmånstagare.

I detta fall antecknar PRS i handelsregistret enligt penningtvättslagen att styrelseledamöterna, de ansvariga bolagsmännen, verkställande direktören eller en person i motsvarande ställning är förmånstagare i företaget.

Se våra exempel på förmånstagare.

Vem är förmånstagare när företaget ägs av ett annat företag?

När andra företag är ägare i företaget, utreder du förmånstagarna i det ägda företaget med hjälp av följande:

  1. Finns det någon som utövar självständig beslutanderätt i ägarföretaget?
  2. Har den person som utövar självständig beslutanderätt ett röstetal på mer än 25 procent i det ägda företaget?

I aktiebolag kan självständig beslutanderätt utövas till exempel av en majoritetsaktieägare (en person som har mer än 50 procent av röstetalet eller aktierna). I öppna bolag är det bolagsmän och i kommanditbolag ansvariga bolagsmän som i regel utövar självständig beslutanderätt.

Om ingen i ägarföretaget utövar självständig beslutanderätt, ska det ägda företaget anmäla att det inte har några förmånstagare.

Den person som utövar självständig beslutanderätt har ett röstetal som motsvarar ägarföretagets hela ägarandel. Om personens röstetal i det ägda företaget är mer än 25 procent, är han eller hon förmånstagare i det ägda företaget.

Personen som utövar självständig beslutanderätt kan också äga företagets aktier direkt och genom ett tredje företag. Då summeras röstetalen av alla äganden.

Se våra exempel på förmånstagare.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.07.2019