Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)

Intressegrupperingen är en ny samfundsform som har utvecklats i och med den europeiska integrationen. EEIG är en gruppering som har grundats av minst två företag eller fysiska personer som bedriver ekonomisk verksamhet och ämnar samarbeta i olika EU-medlemsländer. Intressegrupperingens syfte är att underlätta eller utveckla medlemmarnas ekonomiska verksamhet och att förbättra deras verksamhetsresultat. Syftet får inte vara att skapa vinst för själva intressegrupperingen.

Intressegrupperingens firma ska innehålla förkortningen EEIG eller orden "europeisk ekonomisk intressegruppering". En intressegrupppering har rättskapacitet först efter att den har registrerats.

Etableringsanmälan

Blanketter

  • Blankett Y1 och bilageblankett 5. En och samma blankett lämpar sig både för den situation, då den intressegruppring som ska bildas har sin hemort i Finland samt till den situation, då en utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland ska anmälas till handelsregistret. Hämta blanketterna.
  • Personuppgiftsblankett. Handelsregistret har infört ett nytt anmälningsförfarande. Du behöver inte längre anmäla hemadressen för dem som är bosatta i Finland. Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla fysiska personers identifieringsuppgifter. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer
  • Blanketten för etableringsanmälan undertecknas av intressegrupperingens direktör eller av den som direktören har befullmäktigat.
  • Om anmälan undertecknas av den befullmäktigade, ska fullmakten lämnas in till handelsregistermyndigheten i original, om det är fråga om en fullmakt in blanco, i annat fall lämnas den som styrkt kopia.

Bilagor

  • Då en etableringsanmälan om en intressegruppering som har hemort i Finland lämnas in till handelsregistret ska intressegrupperingens stiftelseavtal bifogas i original till anmälan. I stiftelseavtalet ska åtminstone intressegrupperingens firma, hemort, syfte, eventuella verksamhetsperiod och vissa uppgifter angående medlemmarna nämnas.
  • Till en etableringsanmälan angående en utomlands registrerad intressegruppering med driftställe i Finland ska bifogas en redogörelse för tillsättandet av en företrädare som avses i 6 § 3 mom. näringslagen. Dessutom ska till anmälan bifogas översättningar till finska eller svenska av de handlingar som finns i registret på intressegrupperingens hemort.
  • Obs! Bifoga inte handlingar (t.ex. protokoll eller bolagsavtal) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser till din anmälan. Läs mer

Se även Tillstånd för utlänningar.

Behandlingsavgift

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.01.2014