Handelsregisterproceduren vid konkurs

Anvisningen ger information om de vanligaste handelsregisterprocedurerna i anslutning till andelslags konkurs.

Inledande av konkurs

Ett företag som inte kan svara för sina skulder kan försättas i konkurs. Beslut om ett företag ska försättas i konkurs fattas av en domstol. Antingen borgenären eller gäldenären kan göra en konkursansökan. Konkursen börjar när domstolen fattar detta beslut.

Konkursen syns i handelsregistret

När ett andelslag har försatts i konkurs informerar domstolen Patent- och registerstyrelsen om detta för anteckning i handelsregistret. Domstolens meddelande förs också in i handelsregistret om konkursen läggs ned, förfaller eller beslutet att försätta andelslaget i konkurs upphävs (se 19 § i handelsregisterlagen).

Slutredovisning anmäls till Rättsregistercentralen

När slutredovisningen har godkänts, ska boförvaltaren utan dröjsmål göra anmälan om detta till rättsregistercentralen. Anmälan ska undertecknas av minst en boförvaltare. Rättsregistercentralen lämnar uppgiften vidare till Patent- och registerstyrelsen för att antecknas i handelsregistret.

Upplösning av andelslag vid avslutad konkurs

Om det inte återstår några tillgångar när konkursen avslutas eller om det under konkursen har bestämts om användningen av de återstående tillgångarna anses andelslaget upplöst så snart slutredovisningen har godkänts (se 23 kap. 25 § i lagen om andelslag). Rättsregistercentralen förmedlar uppgiften om upplösningen till handelsregistret. Som ovan har nämnts, lämnar boförvaltaren en anmälan till Rättsregistercentralen om att slutredovisningen har godkänts.

När en konkurs förfaller

Om ett andelslag har försatts i konkurs och den förfaller på grund av brist på medel, stryker Patent- och registerstyrelsen andelslaget på tjänstens vägnar ur handelsregistret. Redan innan detta registrerar vi uppgiften om att konkursen har förfallit så snart som vi har fått domstolens meddelande om detta. Avregistreringen sker i praktiken något senare.

Tips:

  • Se konkurslagen på webben i Statens författningsdatabas FINLEX.
    Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
  • Handelsregisterlagen finns på webben i Statens författningsdatabas FINLEX.
  • Se lagen om andelslag på webben i Statens författningsdatabas FINLEX.
Utskriftsversion
Uppdaterad 02.01.2014