Företrädande av andelslag enligt stadgarna

På denna sida finns följande anvisningar:

Vanligaste bestämmelser om företrädande

Enligt lagen om andelslag företräds ett andelslag av styrelsen. Verkställande direktören företräder andelslaget i ärenden som hör till hans eller hennes uppgifter. I stadgarna kan det också bestämmas att en styrelseledamot eller verkställande direktören har rätt att företräda andelslaget.

Vanliga bestämmelser om företrädande i stadgarna är följande:

 • Andelslaget företräds av styrelsen.
 • Andelslaget företräds utöver styrelsen även av styrelseordföranden och verkställande direktören var för sig och av styrelseledamöterna två tillsammans.

Lista över bestämmelser om företrädande

Ett andelslag kan i sina stadgar också använda bestämmelser om företrädande som avviker från exemplen ovan. Listan nedan räknar upp olika alternativ för bestämmelser om företrädande i stadgarna.

Rätt att företräda bolag eller andelslag enligt bestämmelser i bolagsordningar och stadgar i handelsregistersystemet

I bolagsordningen kan föreskrivas att en styrelseledamot eller verkställande direktören har rätt att företräda bolaget utgående från sin ställning. Rätten är då bunden till företrädarens ställning men oberoende av person. I andelslag bestäms detta i stadgarna.

Nedan hittar du listor över olika bestämmelser i bolagsordningar och stadgar som gäller företrädande. De är tillgängliga i handelsregistrets elektroniska informationstjänst. Observera att termen verkställande direktör anknyter här till aktiebolag enligt aktiebolagslagen och till andelslag. Termen disponent anknyter till bolag enligt lagen om bostadsaktiebolag.

Ta en närmare titt på listorna nedan.

Alla företagsformer

 • Styrelseledamot och suppleant var för sig
 • Styrelseledamot ensam
 • Styrelseledamöter och suppleanter två tillsammans
 • Två styrelseledamöter tillsammans
 • Tre styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsesuppleant ensam
 • Styrelseordföranden och styrelseledamot tillsammans
 • Styrelseordföranden ensam
 • Styrelseordföranden ensam och två styrelseledamöter tillsammans

Aktiebolag och andelslag

 • Styrelseledamot och verkställande direktören tillsammans
 • Styrelseledamot och verkställande direktören tillsammans samt två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseledamot tillsammans med styrelseordföranden eller verkställande direktören
 • Styrelseledamot, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig
 • Styrelseledamöter och verkställande direktören var för sig
 • Styrelseledamöter, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören, två tillsammans
 • Styrelseordföranden och verkställande direktören, vardera ensam
 • Styrelseordföranden och verkställande direktören vardera ensam samt två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden och verkställande direktören vardera ensam och tre styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden och verkställande direktören vardera ensam samt styrelseledamot och styrelsesuppleant tillsammans
 • Styrelseordföranden och verkställande direktören tillsammans
 • Styrelseordföranden ensam samt verkställande direktören och styrelseledamot tillsammans
 • Styrelseordföranden ensam, en styrelseledamot och verkställande direktören tillsammans och två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden, verkställande direktören och styrelsesuppleant var för sig
 • Styrelseordföranden, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig
 • Styrelseordföranden, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig eller två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden, verkställande direktören och en styrelseledamot alltid två tillsammans
 • Två styrelseledamöter tillsammans eller verkställande direktören eller ställföreträdaren för verkställande direktören tillsammans med en styrelseledamot
 • De ordinarie styrelseledamöterna och verkställande direktören, var för sig, eller av två suppleanter tillsammans.
 • Verkställande direktören och en styrelseledamot tillsammans, styrelseordföranden och en styrelseledamot tillsammans eller två styrelseledamöter tillsammans
 • Verkställande direktören och styrelseordföranden var för sig samt två styrelseledamöter eller suppleanter tillsammans
 • Verkställande direktören och styrelseordföranden tillsammans eller två styrelseledamöter tillsammans
 • Verkställande direktören och styrelseordföranden tillsammans eller styrelseordföranden och en styrelseledamot tillsammans
 • Verkställande direktören och styrelseordföranden tillsammans, verkställande direktören och en styrelseledamot tillsammans eller styrelseordföranden och en styrelseledamot tillsammans
 • Verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig
 • Verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig och två styrelseledamöter tillsammans
 • Verkställande direktören ensam
 • Verkställande direktören ensam och två styrelseledamöter tillsammans
 • Verkställande direktören ensam och tre styrelseledamöter tillsammans
 • Verkställande direktören ensam, styrelseordföranden och en styrelseledamot tillsammans
 • Verkställande direktören, styrelseledamot och styrelsesuppleant var för sig.

Bolag som tillämpar lagen om bostadsaktiebolag

 • Styrelseledamöter och disponenten var för sig
 • Styrelseledamot och disponenten tillsammans
 • Styrelseledamot och disponenten tillsammans samt två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden och disponenten vardera ensam
 • Styrelseordföranden och disponenten vardera ensam samt två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden och disponenten tillsammans
 • Styrelseordföranden och disponenten tillsammans eller två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden och disponenten tillsammans, eller vardera tillsammans med en styrelseledamot
 • Disponenten ensam
 • Disponenten ensam och två styrelseledamöter tillsammans
 • Disponenten ensam, styrelseordföranden tillsammans med en styrelseledamot
 • Disponenten, styrelseordföranden och styrelseledamot var för sig
 • Disponenten och styrelseordföranden tillsammans, styrelseordföranden och styrelseledamot tillsammans
 • Styrelseordföranden ensam samt två styrelseledamöter tillsammans eller bolagets disponent tillsammans med en styrelseledamot.

Kontrollera i våra e-tjänster vem som har rätt att företräda andelslaget

Andelslagets kunder, samarbetspartner, finansiärer och många fler använder våra e-tjänster (såsom informationstjänsten Virre) för att kontrollera vem som har rätt att företräda andelslaget. Därför är det viktigt att uppgifterna om företrädande är uppdaterade och tillgängliga i våra e-tjänster. Gå till informationstjänsten Virre.

Ibland utarbetar andelslag bestämmelser om företrädande som inte finns med på listan ovan. Detta är inte önskvärt eftersom det i praktiken försvårar andelslagets verksamhet. I sådana fall visar e-tjänsterna inga uppgifter om rätten att företräda andelslaget enligt stadgarna, utan det anges endast att sättet att företräda andelslaget framgår av andelslagets handlingar, vilka är tillgängliga i PRS kundtjänst.

Namngivna personer med rätt att företräda andelslaget

I stadgarna kan det bestämmas att styrelsen kan ge någon av sina ledamöter, verkställande direktören eller någon annan namngiven person rätt att företräda andelslaget. Styrelsen får emellertid ge nämnda rättigheter endast om stadgarna tillåter det. Stadgarna kan innehålla till exempel följande bestämmelse:

Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person en prokura eller rätt att företräda andelslaget.

Företaget kan också ha prokurister. Styrelsen kan ge prokuror också när stadgarna inte föreskriver någonting om dem. Till sin omfattning är prokuran mer begränsad än rätten att företräda andelslaget.

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.06.2020