Gå direkt till innehållet
Valikko

Verkställande direktör

Enligt lagen om andelslag är verkställande direktör ett frivilligt organ. Andelslagets stadgar kan innehålla bestämmelser om att andelslaget har en verkställande direktör. En verkställande direktör kan väljas även om stadgarna inte innehåller en särskild bestämmelse om verkställande direktören. Verkställande direktören väljs i vanliga fall av styrelsen.

Anmälan till handelsregistret

Du kan lämna in din anmälan i PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi eller på pappersblanketter.

Anmäl valet av verkställande direktör utan dröjsmål till handelsregistret. Ansvaret för att anmälan görs ligger på styrelsens ordinarie ledamöter och verkställande direktören i andelslaget. Om verkställande direktören eller dennes ställföreträdare byts ut, anmäl ändringarna utan dröjsmål till handelsregistret. Du kan enkelt kontrollera andelslagets uppgifter i informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Blanketter för pappersanmälan

 • Blankett Y4 och bilageblankett 14A (pdf, 826.6 kt)
 • Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla fysiska personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer.
 • Blankett Y4 ska undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören eller av en person som endera av dessa två har befullmäktigat. När den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor till e-anmälan eller pappersanmälan

 • Kopia av ett styrelseprotokoll om styrelsen har fattat beslutet om val av verkställande direktör. Kopian ska vara styrkt av en person.
 • Kvitto på att behandlingsavgiften är betald om du lämnar in din anmälan på papper.
 • Obs! Bifoga inte dokument (till exempel protokoll eller bolagsavtal) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser. Läs mer.

Behandlingsavgifter

Observera att behandlingsavgiften varierar beroende på om du lämnar in din anmälan via vår e-tjänst eller på papper. Även betalningssättet varierar.

Behandlingsavgifter i e-tjänsten

 • E-anmälan om ändring av styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda andelslaget, revisor, verkställande direktör eller disponent: 40 €/ärende.
 • Betala behandlingsavgiften i e-tjänsten.

Behandlingsavgifter för pappersanmälan

 • Ändring av verkställande direktör, styrelse, prokurister, namntecknare eller revisor: 40 €/ärende + 55 €/anmälan
   • Exempel: Ett andelslag anmäler ny verkställande direktör: behandlingsavgiften är 95 euro (40+55)
   • Exempel: Ett andelslag anmäler ny verkställande direktör och styrelse: behandlingsavgiften är 135 euro (40+40+55)
 • Betala behandlingsavgiften i förväg.

Se våra betalningsanvisningar.

Gå till prislista över behandlingsavgifter.

Tidsfrist

 • Lämna in anmälan utan dröjsmål.

E-anmälan till handelsregistret

Du kan lämna in din e-anmälan i PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi. Gå till ytj.fiÖppnas i en ny flik.

Tips

Behörighet

Verkställande direktören får inte vara

 • en juridisk person
 • en minderårig
 • en person för vilken en intressebevakare har förordnats eller vars handlingsbehörighet har begränsats
 • försatt i konkurs
 • försatt i näringsförbud.

Utlänningar

Verkställande direktören (och den eventuella ställföreträdaren) ska vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om inte Patent- och registerstyrelsen beviljar andelslaget dispens från detta krav. Om du anmäler en person som inte har finsk personbeteckning som verkställande direktör, bifoga till anmälan en redogörelse för att personen existerar. För mer information, se Tillstånd för personer från länder utanför EES

Egen anmälan om att uppdrag upphör

Verkställande direktören kan också själv anmäla till handelsregistret att uppdraget har upphört, se upphörande av uppdrag.


Utskriftsversion Uppdaterad 10.07.2023