Stiftelser

Enligt 3 § i handelsregisterlagen är en stiftelse, som för idkande av näring har ett fast driftställe eller i sin tjänst minst en arbetstagare, skyldig att göra en etableringsanmälan till handelsregistret.

Handelsregisteranmälan

Blankett

  • Blankett Y4, bilageblankett 14 och personuppgiftsblankett (i tillämpliga delar). Hämta blanketterna
  • Blankett Y4 undertecknas av en ordinarie medlem i stiftelsens styrelse eller av någon som denna har befullmäktigat.
  • Om anmälan undertecknas av den befullmäktigade, ska du lämna in fullmakten till handelsregistermyndigheten i original om det är fråga om en blankofullmakt, i annat fall lämnar du in en styrkt kopia av fullmakten.

Uppge på blanketten:

  • stiftelsens firma (Firman ska innehålla stiftelsens i stiftelseregistret antecknade namn. Ytterligare information om firmor.),
  • arten av stiftelsens näringsverksamhet,
  • stiftelsens i stiftelseregistret antecknade namn och hemort,
  • postadress som stiftelsen använder i sin näringsverksamhet.

Bilagor

  • kvitto över betalning av behandlingsavgiften
  • vid behov en redogörelse för stiftelsens rättighet att idka näring
  • om du anmäler prokurister för anteckning i handelsregistret, bifoga som redogörelse för valet av prokurister en styrkt kopia av ett protokoll från stiftelsens styrelsemöte.

Obs!

Stiftelsen måste vara registrerad i stiftelseregistret innan handelsregisteranmälan kan registreras.

Du behöver inte lämna in stiftelsens stadgar och ett utdrag ur stiftelseregistret till registermyndigheten. De inhämtas på tjänstens vägnar.

Om registreringen av stiftelser.

Behandlingsavgift

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.01.2016