Ömsesidigt fastighetsaktiebolag: anmälan om ändring av bolagsordning

Bolagsordningen för ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringarna ska anmälas till handelsregistret. Den nya bolagsordningen får inte verkställas förrän den har registrerats.

I fråga om ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats före den 1 januari 1992 tillämpas lagen om bostadsaktiebolag endast om bolagsordningen bestämmer så.

Obs! Hur du ska anmäla ändringar beror på när bolaget har bildats:

  • Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som bildats den 2 januari 2019 eller senare måste lämna in sin ändringsanmälan via e-tjänsten på ytj.fi.
  • Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som bildats före 2019 kan lämna in sin anmälan antingen via e-tjänsten på ytj.fi eller på pappersblankett.

Bolagsordningen kan ändras delvis eller i sin helhet

Om bolaget har beslutat att ändra endast en del av bolagsordningen (delvis ändring), ska det nya innehållet i de ändrade paragraferna antecknas i bolagsstämmoprotokollet. Bifoga protokollet till anmälan.

Om bolaget har beslutat att ändra bolagsordningen i sin helhet enligt en bilaga till bolagsstämmoprotokollet, bifoga protokollet till anmälan. Du ska också bifoga den nya bolagsordningen till anmälan eller ange dess uppgifter i e-tjänsten på ytj.fi (beroende på hur du lämnar in anmälan, se "Hur lämnar jag in en e-anmälan?" nedan).

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören eller disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören eller disponenten kan befullmäktiga någon annan att lämna in anmälan på nätet. Läs mer om auktorisering på ytj.fi.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Om ändringen av bolagsordningen förutsätter verkställighetsåtgärder som ska registreras, måste ändringen anmälas för registrering och registreras samtidigt med verkställighetsåtgärderna.

Vad kostar anmälan på nätet?

En elektronisk anmälan om ändring av bolagsordningen kostar 275 euro.

Tjänsten beräknar avgiften automatiskt. Betala i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort eller genom att ge en adress för nätfakturor. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats 2 januari 2019 eller senare

Lämna in anmälan om ändring av bolagsordningen via e-tjänsten på ytj.fi. Ange de ändrade bestämmelserna i e-tjänsten (inte som bifogade filer). E-tjänsten visar de registrerade uppgifterna som grund för anmälan.

Om du ändrar bestämmelserna 1–4 i bolagsordningen, det vill säga firma (företagsnamn), hemort, bransch (verksamhetsområde) eller lägenhetsbeskrivning, ange de nya uppgifterna i e-tjänsten. Läs mer om hur du anger uppgifterna i bolagsordningen i e-tjänsten på ytj.fi.

Om du ändrar bolagsordningens bestämmelser i 5 § och framåt, kan du i ett textfält i e-tjänsten skriva helt nya bestämmelser för 5 § och framåt eller ändra en bestämd bestämmelse.

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
Om det är fråga om en delvis ändring, ska det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet.
  • redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av alla aktieägare och inte alla aktieägare var närvarande vid bolagsstämman
Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av verkställande direktören, disponenten eller en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke. Alternativt ska de skriftliga samtyckena bifogas till anmälan.
  • eventuell bilaga till bolagsordningen.

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats före 2019

Bolaget kan lämna in anmälan om ändring av bolagsordningen via e-tjänsten på ytj.fi. Om hela bolagsordningen ändras, bifoga den nya bolagsordningen till din anmälan.

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi och bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
Om det är fråga om en delvis ändring, ska det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet.
  • ny bolagsordning om bolagsordningen har ändrats i sin helhet
Lämna in bolagsordningen endast på bolagets registreringsspråk, det vill säga på svenska eller på finska.
  • redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av alla aktieägare och inte alla aktieägare var närvarande vid bolagsstämman
Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av disponenten eller en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke. Alternativt ska de skriftliga samtyckena bifogas till anmälan.
  • eventuell bilaga till bolagsordningen.

Bilaga till bolagsordningen

Ibland innehåller bolagsordningen en karta eller en annan bild som bilaga.

Bilagan måste vara i storlek A4. Bilagan kan innehålla flera sidor. Alla sidorna ska vara av god kvalitet.

Obs! Handelsregistrets pappersutskrifter är alltid svartvita. Därför kan du inte använda färger i bilagan till bolagsordningen för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på ett annat sätt.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in e-anmälan.

Lämna in din anmälan på ytj.fi

Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som bildats före 2019 kan lämna in en ändringsanmälan på pappersblankett, men då är handläggningstiden är längre och priset högre jämfört med en e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.01.2019