Ömsesidigt fastighetsaktiebolag: ändra bolagsordning på pappersblankett

Om möjligt lämna in din anmälan om ändring av bolagsordningen i e-tjänsten på ytj.fi. Det är billigare och snabbare än att använda pappersblanketter.

Obs! Ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats den 2 januari 2019 eller senare kan inte anmäla ändring av bolagsordningen på pappersblankett. De måste lämna in sin ändringsanmälan via e-tjänsten på ytj.fi.

Läs våra anvisningar om hur du anmäler bolagsordningen på ytj.fi.

Vad kostar anmälan på papper?

En pappersanmälan om ändring av bolagsordningen kostar 380 euro.

Avgiften täcker även andra ändringar i samma eller lägre avgiftsklass. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälning av bifirma, det vill säga 115 euro per bifirma. Se handelsregistrets prislista.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur lämnar jag in en pappersanmälan?

Använd blankett Y4 och bilageblankett 13 för din anmälan.

Läs först ifyllningsanvisningarna (pdf).

Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 13 (pdf).

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar, såsom protokoll, med personbeteckningar eller hemadresser.

Vem undertecknar blankett Y4?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga någon annan att underteckna anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga följande handlingar:

  • kvitto på betald behandlingsavgift
  • kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
Om det är fråga om en delvis ändring, ska det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet.
  • ny bolagsordning om bolagsordningen har ändrats i sin helhet.
Lämna in bolagsordningen endast på bolagets registreringsspråk, det vill säga på svenska eller på finska.
  • redogörelse för samtycken, om ändring av bolagsordningen kräver samtycke av alla aktieägare och inte alla aktieägare var närvarande vid bolagsstämman.
Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av disponenten eller en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke. Alternativt ska de skriftliga samtyckena bifogas till anmälan.
  • eventuell bilaga till bolagsordningen.

Bilaga till bolagsordningen

Ibland har bolagsordningen en bilaga.

Bilagan kan innehålla flera sidor. Sidorna ska vara i storlek A4 och av god kvalitet. Vid behov kan du namnge och numrera sidorna så att helheten blir tydlig.

Obs! Handelsregistrets pappersutskrifter är alltid svartvita. Därför kan du inte använda färger i bilagan till bolagsordningen för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på ett annat sätt.
Utskriftsversion
Uppdaterad 01.01.2020