Ömsesidigt fastighetsaktiebolag: anmälan om ändring av bolagsordning – bolagsordningen som bilaga till anmälan

När du lämnar in en ändrad bolagsordning som bilaga, ska du lägga till en helt omgjord bolagsordning som bilaga till handelsregisteranmälan.

Lämna in din anmälan antingen i e-tjänsten på ytj.fi eller på pappersblankett. Anmälan i e-tjänsten är förmånligare och snabbare än på pappersblanketter.

Vilka bolag gäller den här anvisningen?

Den här anvisningen gäller ömsesidiga fastighetsaktiebolag bildade före 2019 som inte tänker överföra sin aktiebok (aktieförteckning) till bostadsdatasystemet (informationssystemet för bostadslägenheter) och som inte ändrar bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

Övriga bolag lämnar in bolagsordningen i det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi. Gå till anvisningen: Bolagsordningen i det nya formatet.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Om ändringen av bolagsordningen förutsätter verkställighetsåtgärder som ska registreras, måste ändringen anmälas för registrering och registreras samtidigt med verkställighetsåtgärderna.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören eller disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören eller disponenten kan befullmäktiga någon annan att lämna in anmälan på nätet. Läs mer om auktorisering på ytj.fi.

Vad kostar anmälan på nätet?

En elektronisk anmälan om ändring av bolagsordningen kostar 275 euro.

Tjänsten beräknar avgiften automatiskt. Betala i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort eller genom att ge en adress för nätfakturor. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Logga in i e-tjänsten på ytj.fi. Välj ändringsanmälan och därefter "Jag anmäler allmänna ändringar. Jag ändrar inte uppgifterna i bolagsordningen till det nya elektroniska formatet".

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Om hela bolagsordningen ändras, bifoga den nya bolagsordningen till din anmälan.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Alla de ändringar som du anmäler för registrering måste framgå av bolagsstämmobeslutet.

Om det är fråga om en delvis ändring av bolagsordningen, ska hela det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet. Bifoga inte bolagsordningen till din anmälan.

  • Ny bolagsordning om den har ändrats i sin helhet.
Lämna in bolagsordningen endast på bolagets registreringsspråk, det vill säga på svenska eller på finska.
  • Redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av samtliga aktieägare, och alla ägare inte var närvarande vid bolagsstämman.
Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av verkställande direktören, disponenten eller en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke.

Alternativt ska de skriftliga samtyckena som lämnats till bolaget bifogas till anmälan.
  • Eventuell bilaga till bolagsordningen (t.ex. karta eller ansvarsfördelningstabell).

Tillåtna filformat är pdf, doc och docx.

Bilaga till bolagsordningen

Ibland innehåller bolagsordningen till exempel en karta eller ansvarsfördelningstabell som bilaga.

Bilagan måste vara i storlek A4. Bilagan kan innehålla flera sidor. Alla sidorna ska vara av god kvalitet.
Om du lämnar in en elektronisk ändringsanmälan, ska du lägga till bilagan i e-tjänsten på ytj.fi. Bilagan ska bestå av en fil, även om den har flera sidor. Tillåtna filformat är pdf, doc och docx.

Obs! Handelsregistrets pappersutskrifter är alltid svartvita. Därför kan du inte använda färger i bilagan till bolagsordningen för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på ett annat sätt.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.


Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som bildats före 2019 kan lämna in en ändringsanmälan på pappersblankett, men då är handläggningstiden är längre och priset högre jämfört med en e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.03.2020