Kravet på aktiekapital för aktiebolag, bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag slopas 1 juli 2019

Minimiaktiekapitalkravet på 2 500 euro för privata aktiebolag, bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag slopas den 1 juli 2019 när lagändringarna träder i kraft.

Om bolaget inte har något aktiekapital, visar handelsregisteruppgifterna att bolagets aktiekapital är noll euro.

Bolag som registrerats före den 1 juli 2019 kan också minska sitt aktiekapital till under 2 500 euro såsom anges i lagen.

Att aktiekapitalet har minskats till under 2 500 euro kan föras in i registret från den 1 juli 2019.

Aktiebolag kan bildas utan aktiekapital

I och med lagändringen blir det möjligt att inget belopp betalas för aktierna. Då tas det belopp som ska betalas till bolaget för en aktie upp som noll i avtalet om bolagsbildning eller det konstateras att bolaget inte betalas för aktien, och tiden för aktiens betalning anges inte. Då behöver du inte lämna in till oss en redogörelse för betalningen av teckningspriset för aktierna, såsom revisorns intyg, kvitto på betalningen eller revisorns yttrande om apportbetalningen.

Om ett belopp däremot betalas för aktierna, kan beloppet, det vill säga teckningspriset, helt avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Det här är möjligt om det i bolagsordningen inte har bestämts något nominellt belopp för en aktie.

Om aktien har ett nominellt belopp, måste minst det nominella beloppet för varje aktie alltid tas upp i aktiekapitalet. Kravet på nominellt belopp gäller också fall där aktiekapitalet minskas. Gå till anvisningen om aktiernas nominella belopp.

Att starta aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi ändras 1 juli 2019

E-tjänsten på ytj.fi ändras så att det blir möjligt att starta aktiebolag endast om aktiekapitalet och teckningspriset för aktierna är noll euro. Du behöver inte längre bifoga en redogörelse för betalningen av aktiekapitalet till din anmälan.

Övriga krav som gäller för elektroniska etableringsanmälningar ändras inte.

Gör så här senast 30 juni 2019

Färdigställ din halvfärdiga etableringsanmälan för aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi senast den 30 juni 2019. Halvfärdiga etableringsanmälningar raderas ur tjänsten den 1 juli 2019.

Anmälan är färdig för handläggning när du har undertecknat den elektroniskt och betalat behandlingsavgiften i e-tjänsten.

Lägg till din anmälan styrelsens och verkställande direktörens försäkran samt revisorns intyg om eller redogörelse för betalningen av aktiekapitalet.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att färdigställa din halvfärdiga etableringsanmälan för aktiebolag.

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag bildas i e-tjänsten på ytj.fi. När lagen ändras kan bolag bildas utan aktiekapital eller med aktiekapital.

Mer information i lagstiftningen

Läs mer i aktiebolagslagen i författningsdatabasen Finlex.
Läs mer i lagen om bostadsaktiebolag i författningsdatabasen Finlex.


Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019