Vilka uppgifter innehåller registret?

Källor

I handelsregistret antecknas uppgifter om näringsidkare utgående från de anmälningar och meddelanden som handelsregistermyndigheten får. Registret innehåller både uppgifter som näringsidkarna själva har anmält och uppgifter som domstolar och övriga myndigheter har meddelat registermyndigheten.

Enligt 21 a § handelsregisterlagen kan Patent- och registerstyrelsen uppdatera sina register och granska personuppgifterna för de personer som nämns i anmälningarna och dess bilagor med hjälp av befolkningsdatasystemet.

Enligt 21 § lagen om näringsförbud fås uppgifter om personers gällande näringsförbud, och när de har införts och upphört att gälla, från rättsregistercentralen och uppgifterna uppdateras i handelsregistersystemet.

Uppgifter som antecknas i handelsregistret

Bestämmelser om registrets innehåll finns i lag. De uppgifter som antecknas för de olika företagsformerna bestäms i handelsregisterlagen och i lagarna om företagsverksamhet och olika företagsformer (t.ex. lagen om aktiebolag, lagen om öppna bolag och kommanditbolag, lagen om företagssanering).

I allmänhet registreras åtminstone följande uppgifter om alla företagsformer:

 • företagets namn
 • företagets hemort eller kommun från vilken verksamheten leds
 • företagets verksamhetsområde
 • företagets företrädare
 • företagets adress.

Beroende av företagsform antecknas även andra uppgifter i handelsregistret (se handelsregisterlagen). Registerutdragen för näringsidkare inom samma företagsform kan se helt olika ut. Vissa aktiebolag utnyttjar till exempel i stor utsträckning de möjligheter som lagen om aktiebolag erbjuder: de bl.a. fattar beslut om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter samt fusioner, och anmäler dessa uppgifter för anteckning i registret. Å andra sidan bedriver vissa bolag sin verksamhet så att det i handelsregistret antecknas för deras del endast de uppgifter som är obligatoriska för ifrågavarande bolagsform. Även ändringar i lagstiftningen leder till att registerutdragen se olika ut. Exempelvis aktiebolags registeranteckningar kan vara mycket olika beroende på huruvida de beslut som registeranteckningen gäller har fattats under den aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 september 2006 eller under den tidigare lagen.

Handelsregistret innehåller personuppgifter

Även personuppgifter antecknas i handelsregistret. I 3 a § i handelsregisterlagen stadgas om personuppgifter för de fysiska personer som ska föras in i handelsregistret. Överlåtelse av sista delen av personbeteckningen eller hemadressen för fysiska personer som är bosatta utomlands har begränsats. Läs mer om personuppgifter i handelsregistrets dataskyddsbeskrivning.

Dokument som ska bifogas

Utöver den information som anges på registerutdraget finns uppgifter om näringsidkare i registeranmälan och i de olika bifogade handlingarna, såsom i protokoll från bolagsstämman och i styrelseprotokoll. Dessa handlingar är offentliga och tillgängliga för alla. Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla fysiska personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Bifoga inte heller handlingar (t.ex. protokoll eller bolagsavtal) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser till din anmälan. Även de bolagsordningar för aktiebolag, bolagsavtal för öppna bolag och kommanditbolag och stadgar för sparbanker, bostadsrättsföreningar, andelslag och försäkringsföreningar som har införts i handelsregistrets databas utgör en del av handelsregistrets grundläggande material. Se informationstjänster.

Handelsregistrets innehåll i tabellform

Följande tabell visar de olika uppgifter som antecknas i handelsregistret om de olika företagsformerna. Tabellen är inte fullständig: även andra omständigheter införs i registret. Det är inte möjligt att för varje företagsform anteckna allt som ingår i tabellen.

Uppgift som antecknas i registret Beskrivning
Aktiekapital Belopp av aktiekapital
Aktier Antalet aktier enligt aktieslag
Bemyndiganden för styrelse för aktieemission, emission av optionsrätter eller andra särskilda rättigheter, inlösen och förvärv av bolagets egna aktier Datum för den bolagsstämma som fattade beslut om bemyndigande, datum då bemyndigandet upphör att gälla, bemyndigandets omfattning, antalet och aktieslag av de aktier som bemyndigandet gäller
Bifirma Bifirma
Bokslutshandlingar Perioden för bokslutet, uppgift om eventuellt koncernbokslut
Bolagsavtal Datum för undertecknande av bolagsavtal
Bolagsmän Position (ansvarig / tyst bolagsman), personuppgifter. Om bolagsmannen är en juridisk person, uppgift om namn, registernummer och det register i vilket den juridiska personen har antecknats. Beloppet av tyst bolagsmans insats.
Delning Se fusion
Den som berättigats att företräda och teckna bolagets firma Den berättigades personuppgifter och sättet att företräda/teckna firma (ensam, flera gemensamt)
Disponent Personuppgifter
Efterapport Datum för den bolagsstämma som har godkänt avtalet om förvärv av egendom till det publika aktiebolaget genom efterapport
Enskild näringsidkare Personuppgifter
Firma Namn som används vid näringsverksamheten
Firmatecknare Personuppgifter om den person som är berättigad att teckna firman och uppgift om hur firman tecknas
FO-nummer (Företags- och organisationsnummer) Sju siffror, bindestreck och kontrollsiffra (t.ex. 1234567-8)
Fusion De aktiebolag som deltar i fusionen och deras FO-nummer, datum för undertecknande av fusionsavtalet, kungörelse till borgenärerna, verkställande av fusion, slutredovisning
Företrädande och tecknande av bolagets firma I bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgar ingående bestämmelse om företrädande/tecknande av bolagets firma
Förvaltningsråd Position av medlem i förvaltningsrådet (ordförande, ordinarie medlem, suppleant), personuppgifter
Grundande Datum för undertecknande av stiftelseurkund
Handelsregisternummer Gäller som teknisk identifierare för de bolag som har registrerats före den 1 april 2001
Insats Belopp av insats
Konkurs Konkurs har inletts, konkurs har avskrivits, konkursförfarande har avslutats, bolaget har upplösts / slutredovisning, fortsatt verksamhet efter konkurs
Kontaktinformation (inte en registeranteckning) Postadress, besöksadress, e-postadress, fax, telefon, mobiltelefon, webbadress till hemsida
Lagbestämt företrädande Till exempel anges styrelsens rätt att företräda bolaget/andelslaget enligt lagen om aktiebolag och lagen om andelslag
Likvidation Trädande i likvidation, offentlig stämning vid likvidation, upphörande av likvidation, slutredovisning, upplösning av bolag, eventuell fortsatt likvidation, likvidator (likvidator / likvidatorsuppleant, personuppgifter, hur likvidatorn företräder bolaget)
Optionsrätter eller andra särskilda rättigheter Datum för bolagsstämma eller styrelsemöte, antalet aktier av olika slag som ges vid ökningen
Parallellfirma Firmanamnet på annat språk och språket
Parallellfirma för bifirma Bifirman på annat språk och språket
Placeringsandelskapital Beloppet av placeringsandelskapitalet, antalet olika slag av placeringsandelar, beloppet av placeringsinsats
Prokura Prokuristens personuppgifter och hur prokuristen företräder bolaget (ensam, flera gemensamt)
Registreringsdatum
Revisorer Revisor och eventuell revisorsuppleant med personuppgifter; revisionssammanslutningens firma, FO-nummer och det register där samanslutningen i fråga är antecknad i samt den huvudansvariga revisorns personuppgifter
Räkenskapsperiod Den regelbundna räkenskapsperiodens första och sista dag, avvikande räkenskapsperiod
Sanering Eventuellt temporärt förbud / upphörande av förbud, inledande av saneringsförfarande, upphörande av saneringsförfarande, utredare
Tecknande av firma Bestämmelsen i bolagsordningen eller bolagsavtalet e.dyl. om tecknande av firma
Tilläggsinsats Belopp av tilläggsinsats, antalet eller maximiantalet tilläggsandelar, slag av tilläggsandel, antalet tilläggsandelar av olika slag
Upphörande Datum för upphörande, typ av upphörande (t.ex. bolaget har fusionerats med ett annat bolag, konkurs, bolaget har upplösts, bolaget har avförts ur registret med stöd av 24 § handelsregisterlagen, likvidation)
Verksamhetsområde Verksamhetsområdet i textform
Verksamhetsområde för bifirma Del av verksamhetsområde som nyttjas is samband med bifirma
Verkställande direktör Position (verkställande direktör, ställföreträdande verkställande direktör), personuppgifter
Ändring av bolagsavtal Datum för ändring av bolagsavtal
Ändring av bolagsordning Datum för bolagsstämma

Obs!

Anmäl till handelsregistret följande identifieringsuppgifter om fysiska personer som ska föras in i registret:

 • fullständigt namn
 • personbeteckning
 • medborgarskap och
 • hemkommun

Om en person inte har finsk personbeteckning, anmäl hans eller hennes födelsedatum. Om utomlands bosatta fysiska personer anmäler du hemadressen i stället för hemkommunen till handelsregistret.

Följande uppgifter behövs för att identifiera fysiska personer på handelsregisterutdrag:

 • fullständigt namn
 • födelsedatum
 • medborgarskap och
 • hemkommun (för dem som är bosatta utomlands visas bosättningsland).
Utskriftsversion
Uppdaterad 18.06.2018