Öppna bolag och kommanditbolag: bokslutsanmälan

Öppna bolag och kommanditbolag är alltid skyldiga att lämna in sitt bokslut om deras

1. bolagsman/ansvarig bolagsman är ett aktiebolag

  • bolagsman (i öppet bolag) eller ansvarig bolagsman (i ett kommanditbolag) är ett aktiebolag
  • bolagsman eller ansvarig bolagsman är ovan nämnda bolag (= öppet bolag eller kommanditbolag, vars bolagsman är ett aktiebolag)

2. verksamhet är omfattande

Bokslutet ska också lämnas in av de öppna bolag och kommanditbolag vilka har uppfyllt minst två av följande villkor under den avslutade räkenskapsperioden eller under den närmast föregående perioden (bokföringslagen 3 kap 9 §):

  • omsättning 12 000 000 €
  • balansomslutning 6 000 000 €
  • det genomsnittliga antalet anställda 50 personer

Blankett

Bilagor

  • Resultaträkning och balansräkning
  • Noter till bokslutet
  • Verksamhetsberättelsen
  • Revisionsberättelse, om revision har gjorts
  • Koncernsbokslut om bolaget enligt bokföringslagen är skyldigt att göra upp och i sitt bokslut innefatta det

Bolagsmännen och verkställande direktören ska datera och underteckna bokslutet och eventuell verksamhetsberättelse. Resultat- och balansräkningen för den föregående räkenskapsperioden ska ingå i bokslutet. Om revision har gjorts, ska revisorn göra en anteckning om revisionen i bokslutet. Bolagets officiella namn och FO-nummer ska anges i bokslutet.

Behandlingsavgift

Bokslutsanmälan är avgiftsfri när du lämnar in bokslutet inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång.

Behandlingsavgift för försenat bokslut

Om du lämnar in bokslutet till registret senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång, är behandlingsavgiften 85 euro. Betala inte bokslutsanmälan på förhand. PRS skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Avgiften tillämpas för första gången på de räkenskapsperioder för vilka skyldigheten att lämna in bokslut börjar den 1 januari 2019.

Inlämningsfrist

Anmälan ska lämnas in inom sex månader från utgången av räkenskapsperioden.

Så här behandlas boksluten vid handelsregistret

Handelsregistret granskar dokumenten i formellt hänseende innan de registreras. Vi granskar inte bokslutets innehåll utan registrerar handlingarna i den form som de har lämnats in. Registrering av bokslutet antecknas i företagets handelsregisteruppgifter och handlingarna hålls tillgängliga som bilder i PDF-format. Anmälaren får tyvärr inte något avgiftsfritt handelsregisterutdrag efter registreringen.

Efter registreringen är bokslutshandlingarna offentliga och du kan beställa dem från olika tjänsteleverantörer och läsa dem via olika tjänster. Vi lämnar också ut stora mängder av handlingar till företag och myndigheter. Företag söker upp nyckeltal i boksluten och förädlar olika tjänster på dem för sina kunder.

Tips

Lagar

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.05.2019