Övriga företag: bokslutsanmälan

Den här anvisningen redogör för vilka bokslutshandlingar ett ömsesidigt försäkringsbolag, en försäkringsförening, en sparbank, ett europabolag, en europeisk ekonomisk intressegruppering eller en hypoteksförening ska lämna in till handelsregistret och hur det sker.

Lämna in följande bokslutshandlingar:

  • resultaträkning och balansräkning utan specifikationer till balansräkningen
  • noter utan specifikationer
  • revisionsberättelse om revision har gjorts.

En del av sammanslutningarna lämnar också in:

  • verksamhetsberättelse och finansieringsanalys om sammanslutningen är skyldig att upprätta dem
  • koncernbokslut (om det ingår i sammanslutningens bokslut), koncernrevisionsberättelse och eventuell koncernfinansieringsanalys
  • intyg av en styrelseledamot eller av verkställande direktören över bokslutets fastställelsedag och över sammanslutningens beslut om vinsten.

Bestämmelser om bokslut och revisionsberättelser finns i 3 kap. i bokföringslagen (Statens författningsdatabas Finlex). Nyttig bakgrundsinformation finns också i de lagar som gäller respektive företagsformer.

Bokslutsanmälan i samband med skattedeklarationen

Europabolag, sparbanker, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar använder skattedeklarationsblankett 6B.

Om sammanslutningen använder skattedeklarationsblankett 6B och lämnar in den till Skatteförvaltningen, förmedlar Skatteförvaltningen bokslutet med bilagor till handelsregistret. Bifoga blankett 63 ("Bokslutsuppgifter till Skatteförvaltningen och handelsregistret") till deklarationsblankett 6B. Läs Skatteförvaltningens anvisningar innan du lämnar in blanketterna.

Ytterligare information: Blanketterna 6B och 63 på Skatteförvaltningens webbplats.

Läs också frågor och svar om att lämna in bokslut på Skatteförvaltningens webbplats.

Bokslutsanmälan direkt till PRS

Om sammanslutningen skickar in sitt bokslut direkt till oss, använd vår blankett för registrering av bokslut.

Behandlingsavgift

Bokslutsanmälan är avgiftsfri när du lämnar in bokslutet inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång.

Behandlingsavgift för försenat bokslut

Om du lämnar in bokslutet till registret senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång, är behandlingsavgiften 85 euro.

Betala inte bokslutsanmälan på förhand. PRS skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Avgiften tillämpas för första gången på de räkenskapsperioder för vilka skyldigheten att lämna in bokslut börjar den 1 januari 2019.

Inlämningsfrist

Lämna in bokslutsanmälan till handelsregistret inom två månader från den dag då bokslutet fastställdes. Kreditinstitut ska lämna in sina bokslut och verksamhetsberättelser för registrering inom två månader från den dag då balansräkningen och resultaträkningen fastställdes.

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar har en avvikande tidsfrist för att skicka in sina bokslut till handelsregistret. Intressegrupperingar ska lämna in en kopia av bokslutet och verksamhetsberättelsen till registermyndigheten inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

Observera att skattedeklarationen har en separat inlämningsfrist.

Handläggning av bokslutsuppgifter i handelsregistret

De handlingar som kommer in via Skatteförvaltningen registreras automatiskt i handelsregistret. De handlingar som skickas in direkt till handelsregistret genomgår en formell granskning innan de registreras. Vi granskar inte innehållet i bokslutet utan registrerar handlingarna såsom de har lämnats in. Registreringen av bokslutet antecknas i företagets handelsregisteruppgifter, och bokslutshandlingarna är tillgängliga som bilder i PDF-format.

Syftet med att registrera bokslut är att offentliggöra uppgifterna i dem. Du kan beställa ett företags bokslutshandlingar eller läsa om dem i våra olika tjänster. Vi ger ut handlingar också i form av massutlämnande till företag och myndigheter. Från bilderna sparar företag nyckeltal i boksluten och använder dem för att skapa olika slags tjänster för sina kunder.

Läs mer om våra informationstjänster i anknytning till bokslut.


Utskriftsversion
Uppdaterad 17.10.2019