Gå till tjänsten Virre för att kontrollera om ditt företags bokslut finns registrerat i handelsregistret

Andelslag: bokslutsanmälan

Andelslag måste alltid anmäla sina bokslutsuppgifter till handelsregistret. Anmälningsskyldigheten gäller alla räkenskapsperioder även om andelslaget inte har bedrivit någon verksamhet.

Bostadsandelslag behöver enligt bokföringslagen inte anmäla sitt bokslut till handelsregistret.

Andelslag kan lämna in sitt bokslut

 • direkt till handelsregistret eller
 • i samband med skattedeklarationen. Skatteförvaltningen förmedlar till handelsregistret de bokslutsuppgifter som andelslaget namngett enligt anvisningarna.

Tips: Gå till Sökning av bokslut i vår Virre-tjänst för att gratis kontrollera vilka bokslut som har registrerats i handelsregistret.

Obs! Om andelslaget inte lämnar in sitt bokslut, kan det leda till att andelslaget avregistreras ur handelsregistret. Avregistreringsförfarandet gäller både icke-verksamma och verksamma andelslag. Läs mer om avregistrering, när bokslut inte har lämnats in.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in anmälan till handelsregistret inom två månader från den dag då bokslutet fastställdes. Bokslutet ska fastställas inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

Andelslaget kan lämna in sitt bokslut till handelsregistret gratis inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång. Om bokslutet lämnas in senare, skickar PRS andelslaget en faktura på 85 euro för försenat bokslut.Hur anmäler jag uppgifterna direkt till handelsregistret?

Om andelslaget lämnar in sitt bokslut direkt till handelsregistret, använd PRS blankett för registrering av bokslut.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören.

Vilka handlingar behöver jag?

Du behöver en blankett för registrering av bokslut. Blanketten ska dateras och undertecknas. Du hittar blanketten och anvisningar på vår webbplats. Öppna: blankett för registrering av bokslut (pdf).

Skicka bokslutshandlingarna nedan tillsammans med blanketten. Bokslutet ska dateras, och styrelsen och eventuella verkställande direktören ska underteckna det.

 1. Resultaträkning
 2. Balansräkning utan specifikationer till balansräkningen
 3. Noter
 4. Intyg av en styrelseledamot eller av verkställande direktören över bokslutets fastställelsedatum och över andelsstämmans beslut om andelslagets överskott: ange detta i blanketten för registrering av bokslut.
 5. Revisionsberättelse om företaget har revisionsskyldighet
 6. Verksamhetsberättelse och finansieringsanalys om företaget är skyldigt att upprätta dem
 7. Koncernbokslut (om det ingår i företagets bokslut), koncernrevisionsberättelse och eventuell koncernfinansieringsanalys

Observera följande:

 • Om andelslaget inte är skyldigt att lämna in alla ovanstående handlingar för registrering, ange det på blanketten för registrering av bokslut.
 • Om andelslaget inte bedriver någon verksamhet, ange det på blanketten för registrering av bokslut och bifoga handlingarna ovan utan resultaträkningen.

Hur skickar jag uppgifterna till handelsregistret?

Skicka alla offentliga bokslutshandlingar som ska registreras samt blanketten för registrering av bokslut i samma försändelse

 • per e-post som en enda pdf-fil till tilinpaatokset@prh.fi eller
 • per post till Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH

Så här anmäler du bokslutet i samband med skattedeklarationen

Lämna in skattedeklarationen på nätet. Namnge bokslutsfilerna i deklarationen enligt Skatteförvaltningens anvisningar.

Handläggning av bokslutsuppgifter vid handelsregistret

De handlingar som kommer in via Skatteförvaltningen registreras automatiskt i handelsregistret. Vi granskar inte innehållet i bokslutet, utan handlingarna registreras i den form som de har lämnats in.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) gör en formell granskning om andelslaget lämnar in boksluten direkt till handelsregistret med PRS bokslutsblankett. Då tar vi bort sekretessbelagda handlingar, såsom Skatteförvaltningens bilagor samt specifikationer till balansräkningen.

Registreringen av bokslutet antecknas i företagets handelsregisteruppgifter, och bokslutshandlingarna är tillgängliga som bilder i PDF-format.

Behandlingsavgift

Bokslutsanmälan är avgiftsfri när du lämnar in bokslutet inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång.

Behandlingsavgift för försenat bokslut

Om du lämnar in bokslutet till registret senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång, är behandlingsavgiften 85 euro.

Betala inte bokslutsanmälan på förhand. PRS skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Avgiften tillämpas för första gången på de räkenskapsperioder för vilka skyldigheten att lämna in bokslut börjar den 1 januari 2019.

Komplettering av bokslutshandlingar

Andelslag kan vid behov komplettera sina bristfälliga bokslutshandlingar. Komplettera bokslutshandlingarna genom att skicka blanketten för registrering av bokslut samt alla offentliga bokslutshandlingar i samma försändelse till handelsregistret (inte enbart kompletteringarna). Då kan vi se till att bokslutsuppgifterna registreras som helhet på korrekt sätt.

Borttagning av bokslutshandlingar

Vi tar inte bort handlingar som redan lämnats in om de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

För att ta bort hemliga handlingar bifoga en motiverad begäran som verkställande direktören eller en styrelseledamot har undertecknat. Bifoga begäran till de offentliga bokslutshandlingarna.

Observera att vi inte tar bort enskilda handlingar: bifoga till din begäran korrigerade bokslutshandlingar i sin helhet på nytt.

Syftet med att registrera bokslut är att offentliggöra uppgifterna i dem

Du kan köpa bokslut via Sökning av bokslut i vår Virre-tjänst.

Vi ger ut handlingar också i form av massutlämnande till företag och myndigheter. Från bilderna sparar företag nyckeltal i boksluten och använder dem för att skapa olika slags tjänster för sina kunder.

Lagstiftning

Bestämmelser om bokslut och verksamhetsberättelser finns i 3 kap. i bokföringslagen och i 8 kap. i lagen om andelslag.

Läs lagarna i författningsdatabasen Finlex:

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.12.2019