Filial: bokslutsanmälan

Alla filialer till utländska näringsidkare är skyldiga att lämna in en kopia av sina bokslutshandlingar till handelsregistret för registrering i enlighet med 17a § i handelsregisterlagen.

I fråga om filialer till försäkringsbolag eller kredit- och finansieringsinstitut finns det specialbestämmelser i respektive lagstiftning om hur deras bokslut ska publiceras.

Blankett

Bilagor

1. Bokslutshandlingarna har gjorts upp och offentliggjorts i överensstämmelse med Europeiska gemenskapens rättsakter eller på ett likvärdigt sätt

  • Den utländska näringsidkaren ska ge in bokslutshandlingarna i sådan form som de har gjorts upp, reviderats och offentliggjorts enligt lagstiftningen i det land där näringsidkaren har registrerats
  • En utredning om bokslutets fastställelse, godkännande eller motsvarande sätt av färdigställande ska också bifogas.

Bokslutshandlingar som gäller en utländsk näringsidkare som har grundat en filial, eller som gäller själva filialen, ska lämnas in på finska eller svenska eller på något annat officiellt EU-språk.

2. Näringsidkare från utanför Europeiska gemenskapen

  • Bokslutet för den i Finland registrerade filialen lämnas in.

Behandlingsavgift

Bokslutsanmälan är avgiftsfri när du lämnar in bokslutet inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång.

Behandlingsavgift för försenat bokslut

Om du lämnar in bokslutet till registret senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång, är behandlingsavgiften 85 euro.

Betala inte bokslutsanmälan på förhand. PRS skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Avgiften tillämpas för första gången på de räkenskapsperioder för vilka skyldigheten att lämna in bokslut börjar den 1 januari 2019.

Inlämningsfrist

Handlingarna ska lämnas in inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

Om fristen för publiceringen av bokslutshandlingarna är längre än sex månader enligt lagstiftningen som tillämpas på den utländska näringsidkaren i en stat som ingår i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska bokslutshandlingarna anmälas för registrering inom den tid som stadgas i lagstiftningen i nämnda stat.

Så här behandlas boksluten vid handelsregistret

Handelsregistret granskar dokumenten i formellt hänseende innan de registreras och en del av handläggningen har automatiserats. Vi granskar inte bokslutets innehåll utan registrerar handlingarna i den form som de har lämnats in. Registrering av bokslutet antecknas i företagets handelsregisteruppgifter och handlingarna hålls tillgängliga som bilder i PDF-format.

Efter registreringen är bokslutshandlingarna offentliga och du kan beställa dem från olika tjänsteleverantörer och läsa dem via olika tjänster. Vi lämnar också ut stora mängder av handlingar till företag och myndigheter. Företag söker upp nyckeltal i boksluten och förädlar olika tjänster på dem för sina kunder.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.10.2019