Enskilda näringsidkare: bokslutsanmälan

Är du en enskild näringsidkare ska du lämna in bokslutet på din verksamhet för registrering om verksamheten uppfyller minst två av de tre villkoren nedan. Villkoren ska vara uppfyllda under den avslutade räkenskapsperioden eller den närmast föregående perioden (se bokföringslagen 3 kap 9 §). Villkoren är följande:

  • omsättning 12 000 000 €
  • balansomslutning 6 000 000 €
  • det genomsnittliga antalet anställda 50 personer

Blankett och bilagor

Blankett för registrering av bokslut. Öppna blanketten.

Bifoga till bokslutet:

  • resultaträkning och balansräkning
  • noter till bokslutet
  • verksamhetsberättelse
  • revisionsberättelse

Som näringsidkare ska du datera och underteckna bokslutet och verksamhetsberättelsen. Resultat- och balansräkningen för den föregående räkenskapsperioden ska ingå i bokslutet. Om du har anlitat en revisor ska denna införa en anteckning om utförd revision i bokslutet. Kom ihåg att ange din officiella firma och ditt FO-nummer i bokslutet.

Behandlingsavgift

Bokslutsanmälan är avgiftsfri när du lämnar in bokslutet inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång.

Behandlingsavgift för försenat bokslut

Om du lämnar in bokslutet till registret senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång, är behandlingsavgiften 85 euro.

Betala inte bokslutsanmälan på förhand. PRS skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Avgiften tillämpas för första gången på de räkenskapsperioder för vilka skyldigheten att lämna in bokslut börjar den 1 januari 2019.

Så här behandlas boksluten vid handelsregistret

Handelsregistret granskar dokumenten i formellt hänseende innan de registreras. Vi granskar inte bokslutets innehåll utan registrerar handlingarna i den form som de har lämnats in. Registrering av bokslutet antecknas i företagets handelsregisteruppgifter och handlingarna hålls tillgängliga som bilder i PDF-format.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.10.2019